MATEO 21

1Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot na sa Betpahe sa Bukid sa mga Olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. 2Giingnan niya sila, Pangadto kamo sa baryo nga anaa sa unahan ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang nati niini. Tangtangi sila sa ilang higot ug dad-a nganhi kanako. 3Ug kon may mobadlong kaninyo, ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. 4Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta: 5Sultihi ang siyudad sa Sion: Karon moanhi kanimo ang imong hari! Malumo siya ug magkabayo sa asno ug sa nati niini. 6Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. 7Ilang gidala ang asno ug ang nati, gihapinan nila sa ilang mga bisti ug mikabayo si Jesus. 8Usa ka dakong panon sa mga tawo ang mibuklad sa ilang mga sapot didto sa dalan samtang ang uban namutol ug mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. 9Ang mga tawo nga nag-una kang Jesus ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit, Hosanna — dalaygon ang Kaliwat ni David! Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo! Dalaygon ang Dios! 10Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok siyudad. Nangutana ang mga tawo, Kinsa man kini siya? 11Sila mitubag, Si Jesus! Siya ang propeta nga taga-Nazaret sa Galilea. 12Unya si Jesus misulod sa Templo ug gipapahawa niya ang tanan nga namalit ug namaligya didto ug gipangtuwad niya ang mga lamesa sa mga tigkambyo ug kuwarta ug ang mga lingkoranan sa mga nagbaligyag salampati. 13Siya miingon kanila, Nasulat sa Kasulatan nga ang Dios miingon, 'Ang akong balay paganganlag balay-alampoanan,' apan gihimo ninyo kini nga tagoanan sa mga tulisan! 14Ang mga buta ug ang mga bakol miduol kaniya didto sa Templo ug giayo niya sila. 15Nangasuko ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa Templo nga naninggit, Dalaygon ang Kaliwat ni David! 16Busa miingon sila kang Jesus, Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag, Oo, nakadungog ako. Wala ba diay kamo makabasa niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, 'Ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg kanimo?' 17Unya mibiya si Jesus kanila ug migula sa siyudad paingon sa Betania ug didto siya mipahulay sa pagkagabii. 18Sa pagbalik ni Jesus paingon sa siyudad nianang pagkabuntag gigutom siya. 19Sa daplin sa dalan nakakita siyag usa ka kahoyng igera. Miduol siya niini apan wala siyay nakitang bunga kondili mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy, Dili ka na gayod mamunga. Ug dihadiha nalaya ang igera. 20Nakakita niini ang mga tinun-an ug nahibulong sila. Nangutana sila, Nganong nalaya man dayon ang igera? 21Si Jesus mitubag, Mao kini ang tinuod: kon motuo lang kamo ug dili magduhaduha, makahimo kamo sa akong gibuhat niining kahoyng igera. Ug dili lamang kay kini ra, makahimo usab kamo sa pagsugo niining bungtora sa pag-ambak ngadto sa dagat ug mahimo kini. 22Kon motuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. 23Si Jesus mibalik sa Templo. Samtang nagtudlo siya, ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga punoan sa mga Judio miduol kaniya ug nangutana, Unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining katungora? 24Si Jesus mitubag kanila, Mangutana ako kaninyo ug usa lang ka butang ug kon makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. 25Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag: gikan ba sa Dios o gikan ba sa tawo? Gitimbangtimbang nila ang ilang itubag kaniya. Miingon sila, Unsa may atong itubag? Kon moingon kita, 'Gikan sa Dios,' moingon siya kanato, 'Nganong wala man lagi kamo motuo kang Juan?' 26Apan kon moingon kita 'Gikan sa tawo,' mahadlok usab kita kon unsay buhaton unya sa katawhan kay sila ra bang tanan hugot nga nagtuo nga si Juan usa ka propeta. 27Busa giingnan nila si Jesus, Wala kami masayod. Ug miingon siya kanila, Dili ko usab kamo tug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. 28Karon, unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, 'Dong, trabaho karong adlawa didto sa parasan.' 29Mitubag siya, 'Dili ko motrabaho.' Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. 30Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. 'Oo, moadto ako,' mitubag siya. Apan wala siya moadto. 31Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan? Sila mitubag, Ang magulang. Unya si Jesus miingon, Sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. 32Kay mianhi kaninyo si Juan nga Magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi apan wala kamo motuo kaniya. Ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye hinuon maoy mituo kaniya. Apan kamo, bisag nakakita na mo niini, wala gihapon maghinulsol o motuo kaniya. 33Si Jesus miingon, Pamati kamo ug laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom ug mga paras. Gikoral niya kini ug nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siyag pasilonganan sa guwardiya. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. 34Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. 35Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa, ang usa ilang gipatay ug ang lain pa gayod ilang gibato. 36Unya gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kay sa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. 37Sa kataposan gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, 'Sa walay duhaduha tahoron gayod nila ang akong anak.' 38Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila, 'Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon nato siya ug maato na ang parasan!' 39Busa gidakop nila siya unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. 40Karon, inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop? nangutana si Jesus. 41Sila mitubag, Sa walay duhaduha patyon niya kadtong mga tawong daotan ug pasa-upan niya ang parasan ug laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. 42Si Jesus miingon kanila, Wala ba kamo makabasa sa giingon sa Kasulatan? 'Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay kuno walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo, ug kahibulongan gayod kini!' 43Ug midugang pagsulti si Jesus, Busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag ug maayong mga bunga. 45Nakabati ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. 46Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tawo nga miila kang Jesus nga usa ka propeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\