MATEO 22

1Migamit na usab si Jesus ug mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tawo. 2Ang paghari sa Dios sama niini: adunay usa ka hari nga naghikay ug usa ka kombira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. 3Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtoon na sila sa kombira apan mibalibad ang mga dinapit. 4Busa nagsugo siyag laing mga sulugoon ug giingnan niya, 'Sultihi ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kombira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati ug nahikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kombira sa kasal!' 5Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton: ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. 6Ang uban usab mibira sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. 7Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari. Busa gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon ug gisunog ang ilang siyudad. 8Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, 'Andam na ang akong kombira sa kasal apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. 9Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kombira ang tanan nga inyong matagbuan.' 10Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang natagboan, maayo ug daotan. Ug napuno sa mga tawo ang kombira. 11Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob ug bisti nga angay sa kasal. 12Gipangutana siya sa hari, 'Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob ug bisti nga angay sa kasal?' Apan wala makatingog ang tawo. 13Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, 'Gaposa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon.' 14Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, Kay daghan ang gidapit, apan diyutay ra ang gipili. 15Ang mga Pariseo nagtigom ug nagsabot sa pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana. 16Unya gipadala nila ngadto kang Jesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug uban sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Miingon sila, Magtutudlo, nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod mahitungod sa kabubut-on sa Dios alang sa tawo. Dili ka manumbaling sa gihunahuna sa mga tawo kay dili ka man magsapayan kon kinsa sila. 17Busa sultihi kami kon unsa ang imong hunahuna: supak ba sa atong Balaod ang pagbayad ug buhis ngadto sa Emperador sa Roma o dili? 18Apan nasayod si Jesus sa ilang daotang tuyo busa miingon siya, Mga tigpakaaron-ingnon! Nganong inyo man gyod kong sulayan? 19Ipakita kanako ang kuwarta nga ibayad sa buhis! Busa gipakita nila ang kuwarta 20ug nangutana siya kanila, Kang kinsa mang nawong ug ngalan ang ania dinhi? 21Sa Emperador, mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, Kon mao kana, ihatag ngadto sa Emperador ang iya sa Emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. 22Sa pagkadungog nila niini, nahibulong sila pag-ayo ug unya mibiya sila kaniya ug nanglakaw. 23Sa mao gihapong adlaw may mga Saduseo nga miduol kang Jesus. (Kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay.) 24Miingon sila, Magtutudlo, nag-ingon si Moises, 'Kon mamatay ang usa ka tawo nga walay anak, ang iyang igsoon kinahanglang mangasawa sa biyuda sa namatay aron makabaton silag mga anak nga ilhong iya sa namatay.' 25Karon, may pito ka magsoong lalaki. Naminyo ang kamagulangan ug namatay nga walay anak. Busa ang iyang biyuda gipangasawa sa ikaduhang igsoon. 26Unya ang ikaduhang igsoon namatay usab nga walay anak. Ug mao usab kini ang nahitabo sa ikatulo hangtod sa ikapito. 27Sa kataposan, namatay ang babaye. 28Karon, sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan naminyo man kaniya? 29Si Jesus mitubag kanila, Pagkasayop ninyo! Ug kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa Kasulatan ug sa gahom sa Dios. 30Kay kon banhawon na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminyoay ang mga lalaki ug mga babaye. 31Karon, mahitungod sa mga patay nga banhawon: wala ba diay kamo makabasa sa gisulti sa Dios kaninyo? Siya miingon, 32'Ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob.' Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. 33Sa pagkadungog niini sa mga tawo nahibulong sila sa iyang pagtulon-an. 34Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduseo gilupig ni Jesus sa katarongan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. 35Unya usa kanila nga magtutudlo sa Balaod misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana, 36Magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa Balaod? 37Si Jesus mitubag, Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna.' 38Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. 39Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una: 'Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.' 40Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok nga Balaod ni Moises ug ang mga pagtulon-an sa mga propeta. 41Sa nagkatigom na ang mga Pariseo, nangutana si Jesus kanila, 42Unsa may inyong hunahuna mahitungod sa Mesiyas? Kang kinsa man siyang kaliwat? Sila mitubag, Kang David. 43Kon mao kana, matod ni Jesus, ngano man nga ang Espiritu sa Dios midasig man kang David sa pagtawag kaniyag 'Ginoo'? Kay miingon man si David, 44'Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lingkod dinhi sa akong tuo hangtod nga himoon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan.' 45Busa kon si David mitawag kaniyag 'Ginoo,' unsaon man sa Mesiyas pagkahimong kaliwat ni David? 46Walay usa nga nakatubag kang Jesus ug sukad niadtong adlawa wala nay nangahas pagpangutana kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\