MATEO 23

1Unya miingon si Jesus sa mga tawo ug sa iyang mga tinun-an, 2Ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa Balaod ni Moises. 3Busa kinahanglan tumanon ug sundon ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. 4Nagbugkos sila ug bug-at nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tawo apan sila mismo dili gani mogamit bisag usa na lang ka tudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. 5Himoon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tawo. Tan-awa ug unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug gihigot sa ilang mga bukton! Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot! 6Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kombira ug sa mga linaing lingkoranan sa mga sinagoga. 7Gusto silang yukboan ug tahoron didto sa mga merkado ug tawgong 'Magtutudlo' sa mga tawo. 8Ayaw kamo pagpatawag ug 'Magtutudlo,' kay kamong tanan managsoon man ug usa ra ang inyong Magtutudlo. 9Ug dinhi sa kalibotan ayaw tawga si bisan kinsa nga 'Amahan,' kay usa ra ang inyong Amahan nga atua sa langit. 10Ayaw usab kamo pagpatawag ug 'Agalon,' kay usa ra ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. 11Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. 12Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos, ipataas. 13Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod ug kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Gibabagan ninyo ang mga tawo sa pagsulod sa Gingharian sa Langit apan kamo mismo dili mosulod ug dili mopasulod sa mga tawo nga gustong mosulod! 15Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod ug kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Mopanaw kamo sa kadagatan ug mga kayutaan aron pagkabig ug tawo ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpirno kay kaninyo! 16Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta! Nagtudlo kamo nga, 'Kon ang usa ka tawo manumpa sa Templo, dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad. Apan kon manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa Templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad.' 17Mga buta ug mga buangbuang! Hain may labing importante: ang bulawan ba o ang Templo nga maoy nakabalaan sa bulawan? 18Nagtudlo usab kamo nga kon may manumpa atubangan sa altar dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad. Apan kon manumpa siya atubangan sa gasa nga anaa sa altar, kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad. 19Pagkabuta gayod ninyo! Hain may labing importante: ang gasa ba o ang altar nga maoy nakabalaan sa gasa? 20Busa kon may manumpa atubangan sa altar, nanumpa siya niini ug sa tanang gasa nga anaa sa altar. 21Kon may manumpa sa Templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. 22Ug kon may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. 23Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod ug kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa herbabuyna, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulon-an sa Balaod sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulon-an. 24Mga giya nga buta! Salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon apan lamyon ninyo ang kamelyo! 25Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod ug kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Gilimpyohan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato apan ang sulod napuno sa inyong mga kinuha pinaagi sa panlupig ug kahakog. 26Mga Pariseo nga buta! Limpyohi una ninyo ang sulod sa baso ug plato ug malimpyo usab ang gawas niini! 27Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod ug kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug mga hugawng butang. 28Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaaron-ingnon ug sa mga sala. 29Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod ug kamong mga Pariseo! Mga tigpakaaron-ingnon! Nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta ug gidayandayanan ninyo ang mga monumento niadtong mga matarong ug kinabuhi. 30Nag-ingon kamo, 'Kon kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himoon ang ilang gibuhat o patyon ang mga propeta.' 31Busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo niadtong mga tawo nga mipatay sa mga propeta! 32Sigi, padayon ug tiwasa ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan! 33Mga bitin ug mga anak sa mga bitin! Unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilotan didto sa impirno? 34Busa sultihan ko kamo: padad-an ko kamog mga propeta ug mga maalamon ug mga magtutudlo. Patyon ninyo ang pipila kanila ug ilansang sa krus ang uban. Ang uban pamunalan ninyo sulod sa inyong mga sinagoga ug gukdon ninyo sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. 35Tungod niini, ang silot sa pagpatay sa tanang mga tawo nga walay sala anha idakdak kaninyo, sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga anak ni Baraquias, nga inyong gipatay tungatunga sa altar ug sa Templo. 36Sultihan ko kamo nga ang silot niining tanang pagpatay mahiagoman sa mga tawo niining panahona! 37O Jerusalem, Jerusalem! Gipatay mo ang mga propeta ug gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo! Pagkadaghang higayon nga buot nakong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako apan nagdumili ka! 38Karon biyaan sa hingpit ang imong balay ug magmingaw kini. 39Sultihan ko ikaw nga sukad karon dili ka na makakita kanako pag-usab hangtod nga moingon ka, 'Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo.'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\