MATEO 24

1Sa pagbiya na ni Jesus sa Templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an ug giingnan, Ginoo, tan-awa ra gud ang kinatibuk-an sa Templo. 2Unya miingon siya, Maayo nga nakamatikod kamo niining tanan. Sultihan ko kamo: walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa nahimutangan niini. Tumpagon gayod ang tanan. 3Samtang naglingkod si Jesus didto sa Bungtod sa mga Olibo, ang mga tinun-an misekreto pagduol kaniya ug nangutana, Sultihi kami kanus-a matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa kataposan sa kalibotan. 4Si Jesus mitubag, Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. 5Kay sa akong ngalan daghang tawo ang moanhi nga mag-ingon, 'Ako ang Mesiyas!' ug daghan ang malimbongan. 6Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamog kabalaka. Kining mga butanga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mao na ang kataposan. 7Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. 8Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. 9Unya dakpon kamo sa mga tawo aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. 10Ug daghan unya niadtong panahona ang mobiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdumtanay sila. 11Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbongan nila. 12Ug tungod sa pagdagsang sa daotan, mabugnaw ang gugma sa daghang tawo. 13Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa kataposan. 14Ug kining Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibotan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang kataposan. 15Unya makita ninyo 'Ang Makalilisang nga Talan-awon' nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. (Alang sa magbabasa: sabta ang kahulogan niini!) 16Unya ang mga tawo nga anaa sa Judea kinahanglang managan ngadto sa mga bungtod. 17Ang tawo nga anaa sa atop sa iyang balay kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kabtangan. 18Ug ang tawo nga anaa sa uma kinahanglang dili mopauli aron pagkuha sa iyang kupo. 19Pagkamakalilisang niadtong mga adlawa alang sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso! 20Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa Adlaw nga Igpapahulay! 21Kay ang kasakitan niadtong panahona labi pang makalilisang kay sa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibotan hangtod karon. Wala na gyoy mahitabo pa nga sama niini. 22Apan gipamub-an sa Dios kadtong mga adlawa, kay kon wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamub-an niya kadtong panahona. 23Unya kon may moingon kaninyo, 'Tan-awa, dia diri ang Mesiyas!' o 'Tua siya didto!' — ayaw kamo pagtuo kaniya. 24Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta. Magbuhat silag mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kon mahimo. 25Timan-i nga gipasidan-an ko na kamo niini. 26Ug kon may moingon kaninyo, 'Tan-awa, atua siya sa dapit nga awaaw!' — ayaw kamo pag-adto didto. Kon moingon sila, 'Tan-awa, nagtago siya diri!' — ayaw kamo pagtuo niini. 27Kay ang Anak sa Tawo moabot sama sa kilat nga mokilab tadlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. 28Asa gani ang lawas nga patay, adto usab magpundok ang mga agila. 29Unya tapos gayod sa kasakitan niadtong mga adlawa, mongitngit ang adlaw ug dili na modan-ag ang bulan. Mangahulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibotan. 30Unya motungha sa langit ang timaan sa Anak sa Tawo ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa Anak sa Tawo nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. 31Unya motingog ang dakong trumpeta ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibotan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. 32Kuhai ninyog pagtulon-an ang kahoyng igera. Inigpanglunhaw ug inigpanghumok na sa mga sanga niini ug magsugod na kinig pangudlot, masayran ninyo nga duol na ang ting-init. 33Busa inigkakita usab ninyo niining tanan, hisayran ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayod moabot. 34Hinumdomi kini: kining tanan mahitabo sa dili pa mangamatay ang tanang tawo nga karon buhi pa. 35Matapos ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong magpabilin gayod sa kanunay. 36Apan walay tawo nga nasayod kanus-a moabot kadtong adlawa ug taknaa, bisan ang mga anghel sa langit ug bisan gani ang Anak, kondili ang Amahan lamang. 37Ang pag-abot sa Anak sa Tawo mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. 38Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tawo nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyoay, hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. 39Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa Anak sa Tawo. 40Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma: ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. 41Duha ka babaye maggaling ug pagkaon: ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. 42Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kon unsang adlawa moanhi ang inyong Ginoo. 43Hinumdomi kini: kon ang agalon sa panimalay nasayod pa unta unsang taknaa sa gabii moabot ang kawatan, magtukaw gayod siya ug dili motugot nga ang kawatan molungkab sa balay. 44Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang Anak sa Tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. 45Busa, kinsa man ang buotan ug maalamon nga sulugoon? Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. 46Pagkabulahan niadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya! 47Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himoon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayonan. 48Apan kon daotan siya nga sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, 'Dugay pang mouli ang akong agalon,' 49ug mosugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. 50Unya ang agalon niadtong sulugoon mahibalik usa niana ka adlaw nga wala niya paabota ug sa takna nga wala niya hibaloi. 51Unya tagodtagoron siya sa agalon ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaaron-ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\