MATEO 25

1Niadto unyang adlawa ang paghari sa Dios mahisama niini: Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhonon. 2Danghag ang lima kanila ug maalamon ang laing lima. 3Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana ug lana nga igdudugang 4samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. 5Ang pamanhonon nalangan pag-abot busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. 6Tungang gabii na kadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, 'Ania na ang pamanhonon! Dali kamo ug sugata siya!' 7Nangmata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. 8Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, 'Hatagi kamig diyutay sa inyong lana kay hapit na mangapalong ang among mga suga.' 9Apan ang mga maalamon mitubag, 'Ayaw! Dili na paigo ang lana kon manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamog inyo.' 10Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit ug lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhonon. Ang lima ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kombira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. 11Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, 'Sir, sir, pasudla kami!' 12Apan ang pamanhonon mitubag, 'Wala ako makaila kaninyo.' 13Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. 14Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga molakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug gipiyalan niya sila sa iyang katigayonan 15sumala sa ilang katakos: ang usa gihatagan niyag lima ka puntil nga salapi, ang usa duha ka puntil nga salapi ug ang usa pa gayod usa ka puntil nga salapi. Unya milakaw siya. 16Ang sulugoon nga nakadawat ug lima ka puntil nga salapi milakaw dayon. Gipatigayon niya kini ug nakaganansya siya ug lima ka puntil nga salapi. 17Ang nakadawat ug duha ka puntil nga salapi nakaganansya ug laing duha ka puntil nga salapi. 18Apan ang sulugoon nga nakadawat ug usa ka puntil nga salapi milakaw ug nagkalot sa yuta ug gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. 19Tapos sa dugay nga panahon, mipauli ang agalon niadtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. 20Ang sulugoon nga nakadawat ug lima ka puntil nga salapi miadto kaniya. Miingon siya, 'Sir, gihatagan mo akog lima ka puntil nga salapi ug niini nakaganansya ako ug laing lima ka puntil nga salapi. Nia ra ang tanan.' 21Miingon ang iyang agalon, 'Maayo! Buotan ka ug matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod ngari ug ambit sa akong kalipay!' 22Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan ug duha ka puntil nga salapi ug miingon, 'Sir, gihatagan mo akog duha ka puntil nga salapi ug niini nakaganansya ako ug laing duha ka puntil nga salapi. Ania ang tanan.' 23Miingon ang iyang agalon, 'Maayo! Buotan ka ug matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod ngari ug ambit sa akong kalipay!' 24Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat ug usa ka puntil nga salapi ug miingon, 'Sir, nasayod ako nga estrikto ka kaayo; nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. 25Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tan-awa, sir, ania ang imong salapi.' 26Miingon ang agalon, 'Walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon! Nasayod ka man diay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas, 27nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na?' 28Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, 'Kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. 29Kay ang anaay iya hatagan pag dugang ug makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pa gani ang diyutay nga iyaha kuhaon pa gikan kaniya. 30Ug kining walay hinungdan nga sulugoon ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit; didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon.' 31Inig-anhi sa Anak sa Tawo ingon nga Hari uban sa tanang mga anghel, molingkod siya sa iyang harianong trono 32ug ang tanang tawo sa kalibotan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. 33Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. 34Unya ang Hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, 'Duol kamo nga gipanalanginan sa akong Amahan ug dawata ninyo ang Gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan. 35Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon; giuhaw ako ug inyo akong gipainom; dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay; 36hubo ako ug inyo akong gibistihan; nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman; nabilanggo ako ug inyo akong giduaw.' 37Unya motubag kaniya ang mga matarong, 'Ginoo, kanus-a man kami nakakita kanimo nga gigutom ug gipakaon ka namo o giuhaw ug gipainom ka namo? 38Kanus-a man kami midawat kanimo sa among mga balay bisan ug dili ka namo kaila o hubo ug gibistihan ka namo? 39Kanus-a man kami nakakita kanimo nga nagmasakiton ug giatiman ka namo o gibilanggo ug giduaw ka namo?' 40Unya ang Hari motubag kanila, 'Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako! 41Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala, 'Pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios! Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa Yawa ug sa iyang mga anghel! 42Kay gigutom ako apan wala ako ninyo pakan-a; giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna; 43wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay kay dili man ko ninyo kaila; hubo ako apan wala ako ninyo bistihi; nagmasakiton ako ug nabilanggo apan wala ako ninyo atimana.' 44Unya motubag sila kaniya, 'Ginoo, kanus-a man kami nakakita kanimo nga gigutom o giuhaw o usa ka dili kaila o hubo o nagmasakiton o nabilanggo ug wala kami motabang kanimo?' 45Ang Hari motubag kanila, 'Sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa niining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako.' 46Busa kini sila mahiagom sa walay kataposang silot apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\