MATEO 26

1Sa nakatapos na si Jesus pagtudlo niining tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, 2Nasayod kamo nga duha na lang ka adlaw sa dili pa ang Kasaulogan sa Pagsaylo. Nianang higayona ang Anak sa Tawo itugyan na aron ilansang sa krus. 3Unya nagtigom ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga pangulo sa mga Judio didto sa palasyo ni Caifas, ang Pangulong Pari. 4Naglaraw sila sa pagdakop kang Jesus sa tago ug sa pagpatay kaniya. 5Miingon sila, Kinahanglang dili nato kini itunong sa kasaulogan kay tingali unyag maghimog kagubot ang mga tawo. 6Samtang didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, 7may usa ka babaye nga miduol kang Jesus. Dala niya ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa mahalon kaayo nga pahumot ug gibubo niya kini sa ulo ni Jesus samtang nagkaon siya. 8Nakakita niini ang mga tinun-an ug nangasuko sila nga nag-ingon, 9Kining pahumota mahimo untang ibaligyag mahal ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabos! 10Nasayod si Jesus sa ilang gisulti ug miingon siya kanila, Nganong samokon man ninyo kining babaye? Maayo ang iyang gihimo alang kanako. 11Ang mga kabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili. 12Ang gihimo niyang pagbubo niining pahumot sa akong lawas maoy pag-andam alang sa paglubong kanako. 13Hinumdomi kini: bisag asa iwali kining Maayong Balita sa tibuok kalibotan, ang nahimo niining babaye isugilon gayod alang sa iyang handomanan. 14Unya ang usa sa napulog-duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkoan sa mga pari 15ug miingon, Unsa may inyong iganti kanako kon itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila ug katloan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kini kaniya. 16Sukad niadtong adlawa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. 17Sa unang adlaw sa Kasaulogan sa Pan nga Walay Patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, Asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa Kasaulogan sa Pagsaylo? 18Si Jesus miingon kanila, "Adtoa ninyo ang usa ka tawo didto sa siyudad ug ingna siya, 'Ang Magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinunan maghimo sa Kasaulogan sa Pagsaylo didto sa imong balay.' " 19Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila ug giandam nila ang panihapon. 20Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog-duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan. 21Ug samtang nangaon sila miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. 22Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsatagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? 23Si Jesus mitubag, Ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan maoy magbudhi kanako. 24Ang Anak sa Tawo mamatay sumala sa giingon sa Kasulatan apan alaot siya nga magbudhi sa Anak sa Tawo! Maayo pa lang untag wala siya matawo! 25Si Judas, ang traydor, miingon, Magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, Gisulti nimo. 26Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikaspikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya, Dawata ninyo kini ug kan-a. Kini mao ang akong lawas. 27Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila nga nag-ingon, Inom kamong tanan niini, siya miingon 28Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabotan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. 29Sultihan ko kamo nga dili na gayod ako mousab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong Amahan. 30Unya nag-awit silag usa ka alawiton sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa Bungtod sa mga Olibo. 31Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, Niining gabhiona kamong tanan managan ug mamiya kanako kay ang kasulatan nag-ingon, 'Patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero.' 32Apan tapos ako mabanhaw mouna ako kaninyo sa Galilea. 33Si Pedro miingon kang Jesus, Dili gayod ako mobiya kanimo bisan pag biyaan ka sa tanan! 34Si Jesus miingon kang Pedro, Hinumdomi kini: sa dili pa gani motuktugaok ang manok karong gabii, katulo ka moingon nga wala mo ako hiilhi. 35Si Pedro mitubag, Dili ko gayod ikaw ilimod bisan pag patyon ako uban kanimo! Ug ang tanang tinun-an misulti usab sa ingon. 36Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemane kuyog sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya kanila, Panglingkod kamo dinhi samtang moadto ako didto ug mag-ampo. 37Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Sebedeo. Ug mibati siyag dakong kaguol ug kahingawa. 38Unya miingon siya kanila, Hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako. 39Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nag-ampo nga nag-ingon, Amahan ko, kon mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos! Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo. 40Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giingnan niya si Pedro, Nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras? 41Pagtukaw kamo ug pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. 42Ug mibiya si Jesus pag-usab ug nag-ampo, Amahan ko, kon imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. 43Human niini, mibalik siya pag-usab ug naabtan niya ang mga tinun-an nga nangatulog gihapon kay katulgon man kaayo sila. 44Mibiya na usab si Jesus kanila ug nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. 45Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug miingon, Nangatulog ba gihapon kamo ug namahulay? Miabot na ang oras nga ang Anak sa Tawo itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. 46Bangon kamo kay manglakaw na kita. Tan-awa, ania na ang nagbudhi kanako! 47Samtang nagsulti pa si Jesus miabot si Judas nga usa sa napulog-duha ka tinun-an uban ang daghang tawo nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga namunoan sa mga Judio. 48Ang traydor naghatag kanila ug usa ka ilhanan: Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya! 49Unya miduol dayon si Judas kang Jesus ug miingon, Magtutudlo, ang kalinaw mag-uban kanimo, ug gihagkan niya si Jesus. 50Si Jesus mitubag, Higala, buhata dayon ang buot mong buhaton! Unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. 51Unya usa niadtong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang usa sa iyang dalunggan. 52Unya miingon si Jesus kaniya, Iuli sa sakuban ang imong espada kay ang maggamit sa espada, sa espada usab mamatay. 53Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong Amahan ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa napulog-duha ka panon sa mga anghel? 54Apan kon buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa Kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan mahitabo kini? 55Unya miingon si Jesus sa mga tawo, Tulisan ba ako nga nagdala pa man gyod mog mga espada ug puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa Templo apan wala ako ninyo dakpa. 56Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa Kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. 57Gidala si Jesus sa mga tawo nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caifas, ang Pangulong Pari, diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga pangulo sa mga Judio. 58Misunod si Pedro hangtod sa hawanan sa balay sa Pangulong Pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga guwardiya aron mahibaloan niya unsay sangpotan niining tanan. 59Ang kadagkoan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutangbutang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. 60Apan wala gayod silay nakitang sayop bisag daghan na ang miadto ug nagsugilon ug mga bakak mahitungod kaniya. Sa kataposan may duha ka tawo nga miduol 61ug miingon, Kining tawhana nag-ingon, 'Makahimo ako pagguba sa Templo sa Dios ug pagpatindog niini sa tulo ka adlaw.' 62Mitindog ang Pangulong Pari ug miingon kang Jesus, Wala ka bay ikatubag niining sumbong batok kanimo? 63Apan wala motubag si Jesus. Busa ang Pangulong Pari misulti pag-usab kaniya, Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw: sultihi kami kon ikaw mao ba ang Mesiyas, ang Anak sa Dios. 64Si Jesus mitubag kaniya, Gisulti nimo. Apan sultihan ko kamong tanan: sukad karon makita ninyo ang Anak sa Tawo nga naglingkod sa tuo sa Labing Makagagahom sa tanan ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa langit! 65Sa pagkabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang bisti ug miingon, Dakong pasipala! Wala na kita magkinahanglan pag dugang mga saksi! Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala! 66Unsay inyong hunahuna? Ug sila mitubag, Sad-an siya ug kinahanglang patyon. 67Unya gilud-an nila ang iyang nawong ug gibunalan nila siya. Kadtong misagpa kaniya 68miingon, Tag-ana, Mesiyas, kon kinsay nagsagpa nimo! 69Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan sa diha nga usa sa mga sulugoong babaye sa Pangulong Pari miduol kaniya ug miingon, Ikaw, kauban ka usab ni Jesus nga taga-Galilea. 70Apan sa atubangan nilang tanan gilimod ni Pedro nga nag-ingon, Wala ako masayod sa imong gipanulti. 71Ug migula siya sa ganghaan. Unya may laing sulugoong babaye nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tawo didto, Kining tawhana kauban ni Jesus nga taga-Nazaret. 72Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro: Ipanumpa ko nga wala ako makaila nianang tawhana! 73Wala madugay ang mga tawo nga nagbarog didto miduol kang Pedro ug miingon, Sigurado gyod nga usa ka usab sa mga kauban ni Jesus. Mailhan kaayo sa imong sinultihan! 74Unya nanumpa si Pedro, Silotan pa unta ako sa Dios kon namakak ako! Wala ako makaila nianang tawhana! Unya mituktugaok dayon ang usa ka manok 75ug nahinumdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, Sa dili pa motuktugaok ang manok, katulo mo na ako ilimod. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\