MATEO 27

1Sayo sa buntag ang tanang kadagkoan sa mga pari ug ang mga namunoan sa mga Judio nagplano sa pagpatay kang Jesus. 2Gigapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong Gobernador. 3Sa pagkakita ni Judas, ang traydor, nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya ug giuli niya ang katloan ka salapi ngadto sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Judio. 4Miingon siya kanila, Nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala! Sila mitubag kaniya, Unsa may labot namo niana? Imo na kanang tulubagon. 5Unya gipanglabay ni Judas ang salapi didto sa Templo ug mibiya kanila; unya milakaw siya ug naghikog. 6Gipamunit sa kadagkoan sa mga pari ang salapi ug miingon sila, Salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong Balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa Templo. 7Tapos nila kauyoni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon aron himoon kini nga lubnganan sa mga langyaw. 8Busa kadtong umaha ginganlag Uma nga Gibayrag Dugo hangtod karon. 9Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias: Gikuha nila ang katloan ka salapi, ang kantidad nga giuyonan sa mga tawo sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. 10Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon sumala sa gisugo sa Ginoo kanako. 11Si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong Gobernador ug gipangutana siya sa Gobernador, Ikaw ba ang hari sa mga Judio? Si Jesus mitubag, Gisulti nimo. 12Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga punoan sa mga Judio. 13Busa miingon si Pilato kaniya, Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? 14Apan wala motubag si Jesus bisag usa ka pulong, busa natingala pag-ayo ang Gobernador. 15Matag Kasaulogan sa Pagsaylo, nabatasan sa Gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tawo. 16Niadtong panahona may bantogang binilanggo nga ginganlag Barabas. 17Sa nagkatigom na ang mga tawo, nangutana si Pilato kanila, Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? 18Nangutana si Pilato niini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. 19Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak-hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, Ayaw paghilabti kanang tawhana nga walay sala kay nasamok ako pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya. 20Gidani sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Judio ang mga tawo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. 21Unya nangutana pag-usab ang Gobernador kanila, Kinsa man niining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag, Si Barabas! 22Si Pilato nangutana kanila, Unya, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag, Ilansang sa krus! 23Unsa may iyang sala? nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog naninggit sila, Ilansang siya sa krus! 24Sa pagkakita ni Pilato nga wala siyay mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw atubangan sa mga tawo ug miingon, Wala akoy labot sa dugo niining tawhana! Inyo kining gusto! 25Unya ang tanang mga tawo nanubag kaniya, Kami ug ang among mga anak maoy dat-ogi sa silot sa iyang dugo! 26Unya gibuhian ni Pilato si Barabas apan gipalatos niya si Jesus ug gitugyan aron ilansang sa krus. 27Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga Gobernador ug didto gialirongan siya sa mga sundalo. 28Gihuboan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisul-oban sa bisting dagtom-pula. 29Ug naghimo silag korona gikan sa mga sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nangluhod sila sa iyang atubangan ug gibugalbugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang Hari sa mga Judio! 30Unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang lipak ug gibunal sa iyang ulo. 31Human nila bugalbugali si Jesus gihukasan nila siya sa bisting dagtom-pula ug gisul-oban sa iyang kaugalingong bisti unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. 32Sa ilang pagpanggula sa siyudad hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga-Cirene ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. 33Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa, Ang Dapit sa Kalabera. 34Didto ila siyang gitunolag bino nga sinagolag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. 35Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahinbahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. 36Tapos nanglingkod sila ug nagbantay kaniya. 37Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatola sa sumbong batok kaniya: Mao kini si Jesus, ang Hari sa mga Judio. 38Unya tupad kang Jesus gilansang nila sa laing duha ka krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. 39Ang mga tawo nga nanglabay nagpanglingo ug gibiaybiay nila si Jesus: 40Ikaw ba kadtong moguba sa Templo ug motukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kon ikaw ang Anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus! 41Gibugalbugalan usab siya sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa Balaod ug sa mga namunoan sa mga Judio. Sila miingon, 42Giluwas niya ang uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon! Kon tinuod nga siya ang Hari sa Israel kinahanglang manaog siya sa krus karon dayon aron motuo kita kaniya! 43Misalig siya nga ubanan siya sa Dios ug miingon nga siya Anak sa Dios. Tan-awon kuno nato kon luwason ba siya sa Dios karon! 44Ug bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya mibiaybiay usab kaniya. 45Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad ug tulo ka oras. 46Ug sa pagkaalas tres sa hapon mituaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani? nga sa ato pa, Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? 47Ang ubang mga tawo nga nagbarog didto nakadungog kaniya ug miingon sila, Nagtawag siya kang Elias! 48Dihadiha usa kanila ang midagan aron pagkuhag espongha nga iyang gihumod sa baratohong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. 49Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon nato kon moanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya! 50Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay. 51Unya ang tabil sa Templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. 52Ang mga lubnganan nangaabli ug daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa Balaang Siyudad human mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tawo. 54Sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo ug miingon, Siya gayod ang Anak sa Dios! 55Sa dili layo kaayo, didtoy daghang babaye nga nagtan-aw. Nag-alagad sila kang Jesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. 56Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Sebedeo. 57Sa pagkangitngit na, miabot si Jose nga taga-Arimatea. Adunahan siya ug usa usab ka sumusunod ni Jesus. 58Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. 59Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. 60Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. 61Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. 62Pagkasunod adlaw nga mao ang Adlawng Igpapahulay, ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakigkita kang Pilato. 63Miingon sila, Sir, nahinumdom kami nga sa buhi pa kadtong bakakon, miingon siya, 'Mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw.' 64Busa pabantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw aron dili makawat sa iyang mga tinun-an ang iyang lawas ug manugilon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimo unyang mas daotan kay sa unang bakak. 65Busa miingon si Pilato kanila, Pagdala kamog guwardiya ug guwardiyahi ninyo pag-ayo ang iyang lubong. 66Busa nanglakaw sila ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gipalig-unan ang sira sa lubong ug gipaguwardiyahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\