MATEO 28

1Unya milabay ang adlaw nga Igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa Adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. 2Unya sa kalit dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit; giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. 3Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. 4Nangurog ang mga guwardiya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. 5Unya ang anghel miingon sa mga babaye, Ayaw kamo kahadlok! Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. 6Wala na siya dinhi; nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. 7Unya adtoa dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya. Hinumdomi ang akong giingon kaninyo. 8Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. 9Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. 10Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok; adtoa ang akong kaigsoonan ug paadtoa sila sa Galilea. Didto makita nila ako. 11Samtang nanglakaw ang mga babaye, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan namauli sa siyudad ug gisuginlan nila ang kadagkoan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. 12Unya ang kadagkoan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Judio aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila ug daghang kuwarta 13ug giingnan, Ipanugilon ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan ug gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. 14Ug kon kini mahibaw-an sa Gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya ug wala na kamoy angay kabalak-an. 15Gidawat sa mga guwardiya ang kuwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Judio. 16Ang napulog-usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtoan kanila ni Jesus. 17Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduhaduha. 18Miduol si Jesus ug miingon kanila, Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. 19Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw himoa nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo 20ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdomi! Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\