MATEO 3

1Niadtong panahona miadto si Juan nga Magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali 2nga nag-ingon, "Hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios." 3Si Juan mao ang gihisgotan ni propeta Isaias sa iyang pag-ingon, "May nagsinggit didto sa kamingawan: ‘Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, himoang tul-id ang iyang agianan!’" 4Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo ug nagbakos siyag panit ug ang iyang kan-onon dulon ug dugos. 5Unya nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa Suba sa Jordan. 6Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan niya sila didto sa Suba sa Jordan. 7Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduseo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila, "Mga bitin! Kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios? 8Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. 9Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo: makahimo ang Dios pagkuha niining mga bato aron himoong mga anak ni Abraham! 10Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga ug maayong bunga putlon ug isugnod sa kalayo. 11Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol ug mibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang moanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. 12Naggiok siya ug nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigomon niya ang mga lugas didto sa kamalig apan ang mga uhot iyang sunogon sa kalayo nga dili mapalong!" 13Unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. 14Dili unta mobunyag kaniya si Juan nga miingon, "Ako ang angay nimong bunyagan apan nganong ako na man hinuon ang mobunyag kanimo?" 15Apan gitubag siya ni Jesus, "Pasagdi lang nga mahitabo kini kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios." Busa miuyon si Juan. 16Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw salampati ug mitugdon kaniya. 17Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Kini mao ang pinangga kong Anak nga nakalipay kanako pag-ayo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\