MATEO 4

1Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa Yawa. 2Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii ug unya gigutom siya. 3Ug miduol kaniya ang Yawa nga nag-ingon, "Anak ka man kaha sa Dios, himoang pan kining mga bato." 4Mitubag si Jesus, "Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, kondili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios.’" 5Unya gidala si Jesus sa Yawa ngadto sa Jerusalem, ang Balaang Siyudad, ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa Templo 6ug giingnan, "Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang Kasulatan: ‘Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo; sapnayon ka nila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil.’" 7Si Jesus mitubag, "Apan nag-ingon usab ang Kasulatan, ‘Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios.’" 8Unya gidala si Jesus sa Yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibotan ug ang ilang kaanindot. 9Ang Yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kon moluhod ka ug mosimba kanako." 10Mitubag si Jesus, "Pahawa, Satanas! Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari!’" 11Busa ang Yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. 12Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, mibalik siya sa lalawigan sa Galilea. 13Mibiya siya sa Nazaret ug didto mipuyo sa Capernaum, usa ka lungsod daplin sa Lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. 14Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaias: 15"Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea, dapit sa mga dili Judio! 16Ang mga tawo nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag! Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon midan-ag ang kahayag!" 17Sukad niadto si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, "Hinulsoli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios!" 18Samtang naglakaw si Jesus daplin sa Lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsoong mananagat nga namukot: si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. 19Si Jesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat ug mga tawo." 20Dihadiha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. 21Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsoon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Sebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus 22ug dihadiha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mikuyog sila kaniya. 23Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga, nagwali sa Maayong Balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. 24Mikaylap sa tibuok lalawigan sa Siria ang iyang kabantog ug gidala sa mga tawo ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa nagkalainlaing mga sakit ug mga balatian: mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko ug giayo ni Jesus silang tanan. 25Misunod kaniya ang daghang mga tawo gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea ug tabok sa Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\