MATEO 6

1"Matngoni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kon ingnon ninyo niana, dili kamo makadawat ug ganti gikan sa inyong Amahan nga atua sa langit. 2"Busa kon mohatag kamog hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron-ingnon sulod sa mga sinagoga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tawo. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo niini nakadawat na sa ilang ganti. 3Kon pananglit motabang ka sa usa ka tawong kabos, tabangi siya sa paagi nga bisan gani ang labing suod kanimo dili masayod niini. 4Himoa kini sa tago ug ang imong Amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat moganti kanimo. 5"Ug kon mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaaron-ingnon. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tawo. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. 6Apan kon mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kuwarto unya sirhi ang pultahan ug pag-ampo ngadto sa imong Amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong Amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. 7"Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit ug daghang pulong nga walay kahulogan sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo kinsa naghunahuna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. 8Ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong Amahan nahibalo nang daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. 9Busa, ingna hinuon niini pag-ampo: ‘Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan; 10maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini didto sa langit. 11Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlawa; 12ug pasayloa kami sa among mga sala sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. 13Ayaw kami itugyan sa pagsulay; luwasa hinuon kami gikan sa daotan. [Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangtoran.] 14"Kay kon inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong Amahan nga atua sa langit. 15Apan kon dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong Amahan nga atua sa langit. 16"Sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron-ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. 17Kon magpuasa ka, panghilam-os ug panudlay 18aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong Amahan nga dili makita kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug gantihan ka niya. 19"Ayaw kamo pagtigom ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. 20Pagtigom hinuon ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit diin walay taya ug anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini 21kay hain gani ang inyong bahandi atua usab didto ang inyong kasingkasing. 22"Ang mata maoy suga sa lawas. Kon maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. 23Apan kon daotan ang imong mata, malukop sa kangitngit ang imong lawas. Busa kon ang kahayag nga anaa kanimo kangitngit diay, unsa na lang kaha ang imong kangitngit! 24"Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon o unongan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. 25"Tungod niini sultihan ko kamo: ayaw kabalaka unsay inyong kan-on ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kay sa pagkaon ug ang lawas kay sa bisti? 26Tan-awa ang mga langgam: wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong Amahan nga atua sa langit! Dili ba mas bililhon pa man kamo kay sa mga langgam? 27Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? 28"Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti? Tan-awa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabisti. 29Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka. 30Kon gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunogon ra, kamo pa kahay dili bistihan? Pagkagamay ninyog pagtuo! 31"Busa ayaw kamo kabalaka kon asa kamog kan-on o imnon o ibisti. 32(Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo.) Ang inyong Amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. 33Apan labaw sa tanan, paharia ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubut-on ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. 34Busa ayaw kabalak-i ang mosunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\