MATEO 7

1"Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. 2Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. 3Nganong nakita man nimo ang puling sa imong isigkatawo apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata? 4Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isigkatawo, ‘Kuhaon ko kanang imong puling’ nga naa may troso sa imong mata? 5Tigpakaaron-ingnon! Kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkatawo. 6"Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro kay tingalig mosumbalik sila ug mopaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay kini tamaktamakan lamang nila. 7"Pangayo ug kamo hatagan; pangita ug kamo makakaplag; panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. 8Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. 9Kamong mga amahan, hatagan ba ninyog bato ang inyong anak kon mangayo siyag pan? 10O hatagan ba ninyog bitin kon mangayo siyag isda? 11Kon kamo nga mga daotan mahibalong mohatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong Amahan nga atua sa langit? Mohatag gayod siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya! 12"Buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo: kini ang kahulogan sa Balaod ni Moises ug sa pagtulon-an sa mga propeta. 13"Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. 14Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diyutay ra ang nakakaplag niini. 15"Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Moanha sila kaninyo nga morag mga karnero apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. 16Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sampinit dili man mamungag ubas ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. 17Ang punoan nga walay sakit mamungag maayong bunga apan ang punoan nga masakiton dili mamunga ug maayong bunga. 18Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punoan nga walay sakit sama nga ang masakiton nga punoan dili makabungag maayong bunga. 19Ang matag punoan nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isugnod sa kalayo. 20Busa mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. 21"Dili ang tanan nga magtawag kanakog ‘Ginoo, Ginoo,’ makasulod sa Gingharian sa langit kondili kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit. 22Niadtong adlawa daghan unya ang moingon kanako, ‘Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan?’ 23Apan ingnon ko unya sila, ‘Wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala, pahawa kamo!" 24"Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. 25Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusokuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. 26"Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawong buangbuang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. 27Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikusokuso niadtong balaya, natumba kini ug nagun-ob!" 28Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti niining mga butanga, ang mga tawo natingala sa iyang pagtulon-an. 29Lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa Balaod kay ang iyang pagtudlo inubanan man sa awtoridad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\