MATEO 8

1Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. 2Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, "Sir, kon gusto nimo makahimo ka paghinlo kanako." 3Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Gusto ko. Mamaayo ka!" Ug dihadiha naayo siya. 4Unya miingon si Jesus kaniya, "Pamati! Ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtoa hinuon dayon ang pari ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod nga naayo ka na." 5Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundalohang Romanhon nga nagpakiluoy: 6"Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda, dili makalihok ug nag-antos pag-ayo." 7Si Jesus miingon, "Moadto ako ug ayohon ko siya." 8Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang ug mamaayo na ang akong sulugoon. 9Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna akoy mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kon sugoon nako ang usa kanila sa paglakaw, molakaw siya ug kon tawgon nako ang usa, moduol siya ug kon sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, motuman siya." 10Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga bisan dinhi sa Israel wala pa akoy nakitang tawo nga dunay pagtuo nga sama kadako niini. 11Hinumdomi kini: daghan ang mangabot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa Gingharian sa langit. 12Apan sila nga mao untay makaambit diha sa Gingharian itambog hinuon ngadto sa kangitngitan diin maghilak sila ug magkagot ang ilang ngipon." 13Ug miingon si Jesus sa opisyal, "Pauli sa inyo ug mahitabo ang imong gituohan." Ug ang sulugoon sa opisyal naayo niadtong taknaa. 14Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro ug didto nakita niya ang naghigdang ugangang babaye ni Pedro nga gihilantan. 15Gihikap niya ang kamot sa masakiton ug gihuwasan kini sa hilanat, mibangon ug misilbi kaniya. 16Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu pinaagi lamang sa pulong ug giayo niya ang tanang masakiton. 17Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias, "Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit." 18Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tawo nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Manabok kita sa lanaw." 19Unya may usa ka magtutudlo sa Balaod nga miduol kaniya ug miingon, "Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto." 20Si Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milo may mga tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan ang Anak sa Tawo walay dapit nga kapahulayan." 21Ug may laing tinun-an nga miingon, "Ginoo, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan." 22Si Jesus mitubag, "Sunod kanako ug pasagdi ang mga patay nga maoy molubong sa ilang mga minatay." 23Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. 24Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod apan natulog si Jesus. 25Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya, "Ginoo, tabang! Malunod na ta!" 26Si Jesus mitubag, "Nganong nangahadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig!" Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. 27Natingala ang tanan ug miingon sila, "Unsa ba gyod diay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mopatuo man kaniya?" 28Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara didto sa tabok sa lanaw ug gitagbo siyag duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langub nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo busa walay nangahas pag-agi niadtong dalana. 29Ug misinggit sila, "Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon?" 30Dili layo didto, may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. 31Mihangyo ang mga yawa kang Jesus, "Kon abogon mo kami pasudla kami nianang panon sa mga baboy." 32"Sigi, panulod kamo," miingon si Jesus. Ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa baboy nanaglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. 33Ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. 34Tungod niini nanggawas ang tanang tawo niadtong lungsora aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya, nangaliyupo sila nga mobiya siya sa ilang dapit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\