MATEO 9

1Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. 2Unya may pipila ka tawo nga naghatod ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kabalaka kay gipasaylo na ang imong mga sala." 3Unya may pipila ka magtutudlo sa Balaod nga miingon sa ilang kaugalingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana!" 4Nasayod si Jesus sa ilang gihunahuna ug miingon siya, "Nganong naghunahuna man kamog daotan? 5Hain may sayon isulti, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala’ o ‘Bangon ug lakaw’? 6Karon ipakita ko kaninyo nga ang Anak sa Tawo may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo!" 7Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. 8Sa pagkakita sa mga tawo niini, nahingangha sila ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahoma ngadto sa mga tawo. 9Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Mitindog si ug misunod kaniya. 10Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. 11Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an, "Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" 12Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor kondili ang masakiton ra. 13Susiha ninyo kon unsay kahulogan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ‘Pagkamaluloy-on ang akong gusto, dili mga halad.’ Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong kondili sa mga makasasala." 14Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga Magbubunyag ug nangutana, "Nganong kami ra man ug ang mga Pariseo ang nagpuasa kanunay apan ang imong mga tinun-an wala?" 15Si Jesus mitubag, "Naghunahuna ba diay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kombira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayod! Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. 16"Walay mogamit ug bag-ong panapton aron itapak sa daang bisti kay ang bag-ong panapton mokulo man ug modako hinuon ang gisi niini. 17Ug walay tawo nga mogamit ug daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bag-ong bino. Kay kon himoon niya kini, mabusbos ang sudlanan ug unya mausik ang bino ug madaot ang sudlanan. Apan ang bag-ong bino isulod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang mga sudlanan." 18Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babaye. Apan adtoa ug hikapa siya ug mabuhi siya." 19Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. 20- 21Unya usa ka babaye nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod na sa napulog-duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, "Kon makahikap lang ako sa bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ako." Unya gihikap niya ang sidsid sa bisti ni Jesus. 22Milingi si Jesus ug nakita niya ang babaye ug miingon siya, "Ayaw kabalaka, anak! Ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo." Ug dihadiha dayon naayo ang babaye. 23Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliyang, 24miingon siya, "Panggawas kamong tanan! Wala mamatay ang bata—natulog lang siya!" Tungod niini gibugalbugalan nila si Jesus. 25Sa nakapanggawas na ang mga tawo, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunitan niya ang kamot niini ug mitindog ang bata. 26Ug nabalita dayon kini sa tanang dapit niadtong yutaa. 27Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya, misunod kaniya ang duha ka buta nga lalaki. Naninggit sila, "Anak ni David, kaloy-i intawon kami!" 28Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, "Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo?" Sila mitubag, "Oo, sir." 29Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon, "Mamaayo kamo sumala sa inyong pagtuo!" 30Ug nakakita sila. Unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayod kini isaba kang bisan kinsa. 31Apan milakaw sila ug gipamalita hinuon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit niadtong yutaa. 32Sa pagpanglakaw na sa mga tawo, dihay pipila nga nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan kinig yawa. 33Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tawo ug nahibulong ang tanan nga nag-ingon, "Wala pa gayoy nahitabo nga sama niini dinhi sa Israel!" 34Apan miingon ang mga Pariseo, "Ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniyag gahom sa pagpagula kanila." 35Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsoran ug kabaryohan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga ug giwali niya ang Maayong Balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian ug sakit. 36Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay nagluya man sila ug walay kadasig, morag mga karnero nga walay magbalantay. 37Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an, "Daghan ang anihonon apan diyutay ra ang mangangani. 38Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihonon aron magpadala siyag dugang pang mangangani."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\