FILIPOS 1

1Gikan ni Pablo ug ni Timoteo, mga sulugoon ni Cristo Jesus— Alang sa tibuok katawhan sa Dios sa Filipos nga nahiusa kang Cristo Jesus, lakip sa mga pangulo ug sa mga katabang sa buluhaton sa iglesia: 2Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. 3Nagpasalamat ako sa Dios sa matag higayon nga maghandom ako kaninyo 4ug malipayon ako sa pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan 5tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una gayong adlaw hangtod karon. 6Ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayonon gayod niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Cristo Jesus. 7Angay gayod nga bation ko kini alang kaninyo sanglit gimahal ko man kamo. Kay nakig-ambit man kamong tanan niining pribilihiyo nga gihatag sa Dios kanako, dili lamang karon nga nabilanggo ako kondili samtang gawasnon pa ako sa pagpanalipod ug sa pagpalambo sa buluhaton sa ebanghelyo. 8Nasayod ang Dios nga ang tim-os kong pagbati alang kaninyong tanan gikan gayod sa kasingkasing ni Cristo Jesus. 9Maoy akong pag-ampo nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom 10aron makapili kamo sa labing maayo. Sa ingon niini maputli kamo nga walay ikasaway diha kaninyo unya sa pagbalik ni Cristo. 11Mapuno unya ang inyong kinabuhi sa maayong mga hiyas nga gikan ni Jesu-Cristo alang sa himaya ug dungog sa Dios. 12Buot kong masayran ninyo, mga igsoon, nga ang nahitabo kanako nakatabang hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. 13Tungod niini, ang tanang mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga ania diri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Cristo. 14Ug tungod sa akong pagkabilanggo misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsoonan diha sa Ginoo ug milabi pa gayod ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. 15Hinuon pipila kanila nagsangyaw kang Cristo tungod sa kasina ug pag-indigay apan ang uban nagsangyaw kaniya sa maayong kabubut-on. 16Gibuhat nila kini pinasikad sa gugma kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. 17Apan ang uban wala magsangyaw kang Cristo sa kinasingkasing gayod kondili tungod kay buot silang magpadako sa ilang kaugalingon aron kadugangan ang kalisod nga giantos ko sa bilanggoan. 18Apan kini walay bali kanako! Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Cristo sa bisan unsang paagi, hiwi man o matarong ang tuyo. Ug magpadayon ang akong kalipay 19kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni Jesu-Cristo, buhian gayod ako. 20Ang dako kong tinguha ug paglaom mao nga dili gayod nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog hinuon ako sa tanang panahon labi na gayod ning panahona aron makapasidungog ako kang Cristo buhi man ako o patay. 21Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Cristo ug ang kamatayon maghatag ug dugang nga kabulahanan. 22Apan kon buhi ako, makahimo akog mas mapuslanon nga buhat busa wala ako masayod hain niini ang akong pilion. 23Naglibog gayod ako kon unsay akong pilion. Buot ako mobiya niining kinabuhia ug makig-uban kang Cristo, nga mas maayo alang kanako 24apan tungod ug alang kaninyo labi pang maayo nga buhi ako. 25Nakasiguro gayod ako niini nga magpabilin pa ako uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. 26Busa kon mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha kang Cristo Jesus. 27Karon, ang mahinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Cristo aron bisag dili ako makaanha kaninyo madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka katuyoan ug naghiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo 28ug nga kamo walay kalisang sa inyong mga kaaway. Magpaila kini nga mapildi gayod sila ug modaog kamo kay ang Dios maoy maghatag kaninyo niini. 29Kay gihatagan kamo sa pribilihiyo dili lamang sa pagtuo kang Cristo kondili sa pag-antos usab tungod ug alang kaniya 30kay makigbisog man kamo uban kanako. Mao kini ang pakigbisog nga nakita ninyo nga gisagubang ko sukad pa kaniadto ug hangtod karon sumala sa inyong nadunggan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\