FILIPOS 2

1Busa kon nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Cristo ug nalipay kamo diha sa iyang gugma; kon may panaghiusa kamo diha sa Espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, 2awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyoan ug hunahuna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. 3Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyoan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. 4Pagtinabangay kamo ug dili kay mao ray inyong atimanon ang tagsatagsa ninyo ka kaayohan. 5Angay ninyong batonan ang hunahuna nga gibatonan ni Cristo Jesus nga mao kini: 6Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos, 7Hinuon sa iyang kaugalingong kabubut-on gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo; 8Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon— bisan sa iyang kamatayon sa krus. 9Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. 10Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. 11Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. 12Busa, mga hinigugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo, labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan, 13kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyog tinguha sa pagtuman sa iyang kabubut-on. 14Buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis 15aron walay ikasaway kaninyo ingon nga hingpit nga mga anak sa Dios nga nagpuyo sa katilingban nga hiwi ug daotan. Kinahanglan nga modan-ag kamo taliwala kanila sama sa mga bituon nga nagsidlak sa kalangitan 16samtang gitanyag ninyo kanila ang mensahe nga naghatag sa kinabuhi. Kon himoon ninyo kini, aduna unya akoy katarongan sa pagpasigarbo kaninyo inigbalik ni Cristo kay kini magpakita man nga ang tanan kong paningkamot ug paghago wala diay makawang. 17Ang inyong pagtuo sama sa usa ka halad nga sinunog ug ang akong dugo sama sa bino nga ibubo ngadto sa maong halad. Kon ingon niana, magmalipayon ako ug makigduyog sa kalipay uban kaninyo. 18Sa samang paagi, kinahanglan magmalipayon usab kamo duyog kanako. 19Nagsalig ako sa Ginoong Jesus nga ikapadala ko si Timoteo nganha kaninyo sa dili madugay aron madasig unya ako sa mga balita mahitungod kaninyo. 20Wala akoy laing kauban sama kaniya nga tinuoray gayong nahingawa kaninyo. 21Ang uban naghunahuna lamang sa ilang kaugalingong kaayohan, dili sa mga katuyoan ni Jesu-Cristo. 22Ug nahibalo kamo sa iyang katakos kay sama sa amahan ug anak, nagtambayayong man kami sa pagpalambo sa ebanghelyo. 23Naglaom ako nga ikapadala ko dayon siya nganha kaninyo inigkahibalo na nako sa akong dangatan diri 24ug nagsalig ako sa Ginoo nga makaanha gayod ako kaninyo sa dili madugay. 25Nakahunahuna ako nga kinahanglan papaulion ko nganha kaninyo ang atong igsoon nga si Epafrodito nga akong isigkamagbubuhat ug kauban sa pakigbisog nga maoy inyong gipadala aron pagtabang kanako. 26Nangandoy siya sa pagpakigkita kaninyong tanan. Naguol usab siya pag-ayo tungod kay nakabalita man kamo nga nasakit siya. 27Tinuod nga nasakit siya ug hapit gani mamatay. Apan naluoy kaniya ang Dios ug dili lamang kaniya kondili kanako usab ug giluwas ako sa labi pang dako nga kaguol. 28Busa labi pa akong nagtinguha sa pagpadala kaniya nganha kaninyo aron malipay kamo inigkakita ninyo kaniya pag-usab ug aron dili na kaayo ako mabalaka. 29Busa dawata siya uban sa dakong kalipay ingon nga usa ka igsoon diha sa Ginoo. Tahora ninyo ang mga tawo nga sama kaniya 30kay gihalad niya ang iyang kinabuhi ug hapit gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Cristo. Gihimo niya kini aron sa pagtabang kanako sa paagi nga dili na ninyo mahimo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\