FILIPOS 3

1Sa kataposan, mga igsoon, pagmalipayon kamo diha sa Ginoo. Dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto kay kini makaayo man kaninyo. 2Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tawo nga nagbuhat ug daotan ug sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayod ang pagpatuli. 3Kay kita, ug dili sila, ang tinuod nga tinuli, kay nagsimba man kita sa Dios pinaagi sa Espiritu ug nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Cristo Jesus; wala kita magsalig sa mga seremonyas. 4May katarongan gayod unta ako nga mosalig niining mga butanga. Kay kon may naghunahuna man nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. 5Kay gituli na ako sa nag-edad pa lang ug usa ka semana. Natawo ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin ug lumad gayod nga Hebreo. Mahitungod sa pagtuman sa Balaod sa mga Judio, Pariseo ako 6ug hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang iglesia. Kon ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa Balaod, wala akoy kasaypanan nga nahimo. 7Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko na nga walay bili tungod kang Cristo. 8Dugang pa niana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo mahitungod ni Cristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Cristo 9ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa Balaod kondili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo diha kang Cristo—pagkamatarong nga gikan sa Dios ug gipasukad diha sa pagtuo. 10Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Cristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pag-antos ug mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon 11uban sa paglaom nga banhawon usab unta ako. 12Wala ako magpasabot nga nakab-ot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkab-ot niini kay ako iya na man ni Cristo Jesus. 13Hinuon, mga igsoon, wala gayod ako maghunahuna nga nakab-ot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. 14Busa nagdagan ako diritso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Cristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay kataposan. 15Kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo angay nga magbaton sa samang hunahuna. Apan kon kamo adunay laing panghunahuna, ang Dios na maoy magpadayag niini kaninyo. 16Apan bisan unsay mahitabo magpadayon gayod kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. 17Mga igsoon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Gipakita na namo kaninyo ang hustong panig-ingnan busa sundoga ninyo kadtong nagsunod niini. 18Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha: dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyoan sa kamatayon ni Cristo sa krus. 19Mosangko gayod sila sa kalaglagan. Ang ilang gipakadios mao ang ilang lawasnong kailibgon ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw ug naghunahuna lamang sila sa mga butang niining kalibotana. 20Apan ang atong puloy-anan atua sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong Manunubos gikan sa langit—ang Ginoong Jesu-Cristo. 21Ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\