FILIPOS 4

1Busa, mga minahal ug hinandom kong kaigsoonan, kalipay ug garbo ko, paglig-on kamo diha sa Ginoo. 2Euodia ug Sintique, pagsinabtanay kamo ingon nga magsoon diha sa Ginoo. 3Ug ikaw usab, tinuod kong kauban, tabangi kining mga babayhana kay naghago sila pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa ebanghelyo uban ni Clemente ug sa tanan kong katabang kansang mga ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. 4Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon: paglipay kamo! 5Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo. 6Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kondili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. 7Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasingkasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Cristo Jesus. 8Sa kataposan, mga igsoon, pun-a ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. 9Ipakita sa buhat ang inyong nakat-onan, nadawat, nadungog ug nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. 10Dako kaayo ang akong kalipay diha sa Ginoo kay karon human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo ako nga nahangawa gayod kamo kanako apan wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. 11Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakat-onan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. 12Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawad-on ug sa kahamugaway. Nakat-onan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi: sa kabusog o sa kagutom ug sa kahamugaway o sa kawad-on. 13May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Cristo. 14Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. 15Nasayod kaayo kamong mga taga-Filipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia, sa bag-o pang gisangyaw ang Maayong Balita, walay laing iglesia nga nakig-ambit kanako pinaagi sa paghatag ug sa pagdawat gawas kaninyo. 16Dili lang kay kausa ra ako ninyo padad-i ug hinabang sa dihang nagkalisodlisod ako didto sa Tesalonica. 17Dili kay gasa ang akong gipangita kondili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. 18Nadawat nako ang tanan ug sobra pa gani. Sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epafrodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad-sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot kaniya. 19Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Cristo Jesus. 20Daygon ta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangtoran. Amen. 21Ipangomusta ako sa tanang katawhan sa Dios nga iya ni Cristo Jesus. Nangomusta kaninyo ang akong mga kauban diri. 22Nangomusta usab kaninyo ang tanang katawhan sa Dios diri labi na ang mga nangalagad sa emperador. 23Ang grasya sa Ginoong Jesu-Cristo mag-uban unta kaninyong tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\