FILEMON 1

1Gikan ni Pablo nga gibilanggo tungod kang Cristo Jesus ug gikan ni Timoteo nga atong igsoon— Alang kanimo Filemon, nga among higala ug kauban sa buhat 2ug sa mga magtutuo nga nagtiguman sa imong balay ug alang kang Apia nga atong igsoong babaye ug kang Arquipo nga atong kaubang sundalo: 3Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. 4Gilakip ko ikaw, igsoon, sa matag higayon nga ako mag-ampo ug nagpasalamat ako sa akong Dios tungod kanimo. 5Kay nakabalita ako sa imong gugma sa tanang katawhan sa Dios ug sa imong pagtuo sa Ginoong Jesus. 6Nag-ampo ako nga ang atong panaghiusa ingon nga mga magtutuo magdugang sa atong pagsabot sa tanang panalangin nga ato diha kang Cristo. 7Nakalipay ug nakadasig pag-ayo kanako ang imong gugma, minahal nga igsoon, tungod kay gidasig mo man ang tanang katawhan sa Dios. 8Tungod niini, nakabaton akog kaisog ingon nga imong igsoon diha kang Cristo aron pagsugo kanimo sa paghimo sa angayng buhaton. 9Apan tungod sa gugma, ako si Pablo, ang embahador ni Cristo Jesus nga gibilanggo karon tungod kaniya, maghangyo kanimo 10alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Cristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. 11Kaniadto wala siyay kapuslanan kanimo apan karon mapuslanon na siya kanimo ug kanako. 12Karon papaulion ko siya kanimo uban sa tibuok kong kasingkasing. 13Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. 14Apan dili ako magbuhat ug bisan unsa nga dili nimo uyonan. Busa dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako kon dili gikan sa imong gawasnong kabubut-on. 15Tingali nahimulag si Onesimo kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo sa dayon. 16Karon dili na siya ulipon lamang kondili minahal na nga igsoon diha kang Cristo. Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalon mo ingon nga ulipon ug igsoon diha sa Ginoo. 17Kon giila mo ako nga imong kauban sa buhat, dawata siya sama ra nga ako ang gidawat nimo. 18Kon kaniadto nakahimo siyag sayop diha kanimo o nakautang kanimo ug bisan unsa, ako lang ang paningli. 19Ako gayod ang nangunay sa pagsulat niining mosunod: Ako, si Pablo, mobayad gayod kanimo. Dili ako buot nga magpahinumdom kanimo nga utang mo kanako ang imong kinabuhi diha kang Cristo. 20Busa, igsoon, buhata kini alang kanako tungod sa Ginoo ug lipaya ako ingon nga imong igsoon diha kang Cristo. 21Sa pagsulat ko niini, nagsalig ako nga buhaton mo gayod ang labaw pa gani sa gihangyo ko kanimo. 22Andami usab akog lawak nga akong kaabotan kay naglaom ako nga tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo ug mahibalik gayod ako diha kaninyo. 23Nangomusta kaninyo si Epafras nga gibilanggo uban kanako tungod kang Cristo Jesus. 24Nangomusta usab ang akong mga katabang nga si Marcos, si Aristarco, si Demas ug si Lucas. 25Mag-uban kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\