GIPADAYAG 1

1Kining basahona nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Jesu-Cristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. Ug gipadayag kini ni Cristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. 2Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita ug kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe sa Dios ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesu-Cristo. 3Bulahan ang mobasa niining basahon sa mga propesiya ug bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. 4Gikan ni Juan alang sa pito ka iglesia sa lalawigan sa Asia: Mainyo ang grasya ug kalinaw gikan kaniya, ang Dios karon, kaniadto ug ang moanhi. Mainyo usab ang grasya ug kalinaw nga gikan sa pito ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono 5ug gikan kang Jesu-Cristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mao usab ang nagmando sa mga hari sa kalibotan. Gihigugma kita niya ug pinaagi sa iyang dugo giluwas kita niya sa atong mga sala. 6Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Jesu-Cristo ang dungog ug gahom sa walay kataposan! Amen. 7Tan-awa unya! Moanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayod siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayod kini! Amen. 8"Ako ang Alpa ug ang Omega," nag-ingon ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, ang Dios karon, kaniadto ug ang moanhi. 9Ako si Juan, nga inyong igsoon, ug ingon nga sumusunod ni Jesus, nakig-ambit kaninyo sa mapailubong paglahutay sa mga pag-antos nga modangat kanila nga sakop sa Gingharian sa Dios. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos tungod kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. 10Sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa Espiritu ug nadungog ko gikan sa akong luyo ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trumpeta. 11Miingon kini, "Isulat ang imong nakita ug ipadala ang imong sinulat ngadto sa pito ka iglesia: sa Efeso, sa Smirna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Filadelfia ug sa Laodicea." 12Milingi ako pagsusi kon kinsay nakigsulti kanako ug nakita ko ang pito ka bulawan nga butanganag suga. 13Sa taliwala niini nagtindog ang daw tawo nga nagsul-ob ug bisti nga sangko sa iyang tiil ug gibaksan ang iyang dughan ug bakos nga bulawan. 14Ang iyang buhok puti kaayo ug ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. 15Ang iyang tiil sama sa bronsi nga tinunaw sa hudno ug unya gipasinaw ug midahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. 16May gikuptan siyang pito ka bituon sa tuo niyang kamot ug migula sa iyang baba ang hait nga espadang duhay sulab. Sulaw ang iyang nawong ingon sa adlaw sa udtong tutok. 17Sa pagkakita ko kaniya natumba ako sa iyang tiilan daw patay. Unya gitapion niya kanako ang tuo niyang kamot ug miingon siya, "Ayaw kahadlok! Ako ang sinugdan ug ang kataposan. 18Ako ang buhi! Namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili na gayod mamatay. Ilalom sa akong gahom ang Kamatayon ug ang Hades. 19Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo unya. 20Ania ang tinagong kahulogan sa pito ka bituon nga nakita mo sa akong tuong kamot ug sa pito ka bulawan nga butanganag suga: ang pito ka bituon mao ang mga anghel sa pito ka iglesia, ug ang pito ka butanganag suga mao ang pito ka iglesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\