GIPADAYAG 10

1Unya nakita ko ang laing gamhanang anghel nga mikunsad gikan sa langit. Naputos siya sa panganod ug gilibotan sa bangaw ang iyang ulo. Sama sa adlaw ang iyang nawong ug ingon sa haliging kalayo ang iyang bitiis. 2May binukhad nga gamayng linukot nga basahon sa iyang kamot. Gitunob niya ang iyang tuong tiil sa dagat ug ang wala sa yuta 3ug misinggit siya nga daw ngulob sa liyon. Sa iyang pagsinggit, mitubag ang pito ka dalugdog 4ug human niini, mosulat na unta ako apan nabati ko ang tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ayaw ibutyag ang giingon sa pito ka dalugdog ug ayaw kini isulat!" 5Unya nakita ko nga ang anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta miisa sa iyang tuong kamot ngadto sa langit 6ug nanumpa siya sa ngalan sa Dios nga buhi kanunay nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaa niini. Miingon ang anghel, "Dili na gayod langanon! 7Inigpatingog sa ikapitong anghel sa iyang trumpeta, tumanon gayod sa Dios ang tinago niyang plano sumala sa gipadayag niya sa iyang mga sulugoong propeta!" 8Unya nadungog ko na usab ang tingog gikan sa langit nga miingon, "Kuhaa ang binukhad nga basahon nga gikuptan sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta." 9Busa giduol ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamayng basahon ug miingon siya kanako, "Kuhaa kini ug kan-a. Tam-is kini sama sa dugos samtang anha pa sa imong baba apan pait kon matulon mo na." 10Ug gikuha ko ang gamayng linukot nga basahon gikan sa iyang kamot ug gikaon ko kini. Tam-is kini daw dugos sa diha pa sa akong baba apan nahimong pait sa natulon ko na. 11Unya giingnan ako, "Kinahanglan isangyaw mo pag-usab ang mensahe sa Dios ngadto sa daghang katawhan, mga nasod, mga pinulongan ug mga hari!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\