GIPADAYAG 11

1Unya gihatagan ako ug usa ka sukdanan nga sama sa sungkod ug giingnan ako, "Lakaw ug sukda ang templo sa Dios ug ang halaran ug ipha ang nanimba didto. 2Apan ayaw sukda ang hawanan sa gawas sa templo. Gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtutuo nga mopasipala sa Balaang Siyudad sulod sa 42 ka bulan. 3Ipadala ko ang duha nako ka saksi nga nagbistig sako ug isangyaw nila ang mensahe sa Dios sulod sa 1,260 ka adlaw." 4Kining duha ka saksi mao ang duha ka kahoyng olibo ug ang duha ka lampara nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa kalibotan. 5Kon adunay buot mopasipala kanila, mogula ang kalayo sa ilang baba ug molaglag sa mga kaaway nila ug ang tanan nga buot mopasipala kanila mahiagom gayod sa kamatayon. 6May gahom sila sa pagtak-op sa langit aron dili moulan samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimong dugo sa mga tubod sa tubig ug sa pagpahamtang sa tanang matang sa katalagman bisan unsang panahona nga gusto nila. 7Unya human ikasangyaw nila ang mensahe, makig-away kanila ang mananap nga mogula gikan sa kahiladman. Molampos gayod ang mananap sa pagbuntog ug pagpatay kanila. 8Magbuy-od ang patay nilang lawas didto sa dalan sa dakong siyudad diin gilansang sa krus ang ilang Ginoo. Ang maong siyudad gipasumbingayan ug tawag nga Sodoma o Ehipto. 9Sulod sa tulo ka adlaw ug tunga, ang katawhan sa nagkalainlaing nasod, banay, ug pinulongan motan-aw sa ilang mga haya ug dili kini nila ipalubong. 10Malipay ang katawhan sa kalibotan tungod sa kamatayon niining duha ka saksi. Saulogon nila kini pinaagi sa paghinatagay ug mga gasa kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan niadtong duha ka propeta. 11Apan tapos sa tulo ka adlaw ug tunga, kining duha ka propeta gibanhaw sa Dios ug nanindog sila ug nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. 12Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, "Saka kamo ngari!" Ug mikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaaway. 13Unya niana gayong taknaa, may kusog kaayong linog. Nagun-ob ang ikanapulong bahin sa siyudad ug nangamatay ang 7,000 ka tawo. Nalisang ang nahibilin sa katawhan ug gidayeg nila ang Dios sa langit. 14Natapos ang ikaduhang katalagman apan sa dili madugay moabot usab ang ikatulo. 15Unya gipatingog sa ikapitong anghel ang iyang trumpeta. May naninggit didto sa langit nga nag-ingon, "Ang gingharian sa kalibotan nahimo nang gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo ug maghari siya hangtod sa kahangtoran!" 16Unya ang 24 ka pangulo nga naglingkod sa ilang trono atubangan sa Dios nanghapa ug misimba kaniya 17ug nag-ingon: "Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, nga mao gihapon karon ug kaniadto! Nagpasalamat kami kanimo nga gigamit nimo ang imong dakong gahom ug gisugdan mo na ang imong paghari! 18Nasuko pag-ayo ang kanasoran apan miabot na ang panahon sa imong kapungot ug ang paghukom sa mga nangamatay. Panahon na nga gantihan mo ang mga sulugoon mong mga propeta ug ang tanan mong katawhan, inila ug dili inila, ug ang tanang mahadlokon kanimo. Panahon na nga laglagon ang naghimog kadaot sa kalibotan!" 19Unya naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug sa sulod sa templo nakita ang Sudlanan sa Kasabotan sa Dios. Unya may kilat, kagahob, dalugdog, linog ug mibunok ang daghan kaayo nga yelo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\