GIPADAYAG 12

1Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on didto sa langit: usa ka babaye nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siyag 12 ka bituon. 2Hapit na siya manganak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. 3Unya may laing tilimad-on nga nakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula; ug may pito kini ka ulo, napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. 4Gikahig niya pinaagi sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babayeng hapit na manganak aron tukbon niya ang bata nga mahimugso. 5Unya gianak sa babaye ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasoran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. 6Mikagiw ang babaye ngadto sa kamingawan diin ang Dios nag-andam kaniya ug dapit. Ug didto atimanon siya sulod sa 1,260 ka adlaw. 7Unya may gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon ug sa mga anghel niini. 8Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug gipanghinginlan sila gikan sa langit. 9Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin nga ginganlag Yawa o Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibotan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. 10Unya nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios! Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga Hari ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad! Kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong sa atong kaigsoonan adlaw ug gabii gihinginlan na gikan sa langit. 11Gibuntog sa atong mga kaigsoonan ang Yawa pinaagi sa dugo sa Nating Karnero ug sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. 12Busa paglipay kamo, kalangitan ug kamong tanan nga nagpuyo diha! Apan alaot ang yuta ug ang dagat! Kay mikunsad kaninyo ang Yawa nga suko kaayo kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon!" 13Sa pagkamatngon na sa dragon nga gitambog na siya ngadto sa yuta, gigukod niya ang babaye nga nanganak ug batang lalaki. 14Apan ang babaye gihatagag pako sa dakong agila aron makalupad siya ngadto sa iyang dapit sa kamingawan diin atimanon siya sulod sa tulo ka tuig ug tunga ug makalikay siya sa kapintas sa dragon. 15Unya mibugwak ang dragon ug tubig nga daw suba aron ibanlas ang babaye sa bul-og niini. 16Apan ang yuta mitabang sa babaye. Giabli ang baba niini ug gisuyop ang tubig nga gibuga sa dragon. 17Napungot pag-ayo ang dragon ug nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babaye ug sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. 18Ug ang dragon nagtindog sa baybayon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\