GIPADAYAG 13

1Unya nakita ko ang usa ka mananap nga mitunga gikan sa dagat. May napulo kini ka sungay ug pito ka ulo. Ang matag sungay may korona ug nahisulat diha sa mga ulo niini ang mapasipalahon nga ngalan. 2Ang nakita kong mananap sama sa liyopardo ug ang tiil niini ingon sa tiil sa oso ug ang baba sama sa baba sa liyon. Gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom ug trono ingon man ang iyang dakong awtoridad. 3Ang usa sa mga ulo niini may grabing samad apan naayo na. Natingala ang tibuok kalibotan ug misunod sa mananap. 4Gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag man niya ang iyang awtoridad ngadto sa mananap. Ug gisimba usab nila ang mananap. Sila nag-ingon, "Kinsay sama sa mananap ug kinsay makasukol kaniya?" 5Ang mananap gitugotan sa pagpangandak ug pagpasipala ug gihatagan kinig awtoridad sulod sa 42 ka bulan. 6Gipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan ug puloy-anan sa Dios, lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. 7Gitugotan usab siya sa pagpakiggubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila ug gihatagan pa gayod kinig awtoridad sa tanang katawhan sa nagkalainlaing tribo, pinulongan ug kanasoran. 8Mosimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibotan kansang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan. Ang basahon iya sa Nating Karnero nga gipatay. 9"Busa kon may dalunggan kamo, pamati gayod! 10Kadtong dakponon, madakpan gayod; ang patyonon, patyon gayod pinaagi sa espada. Kinahanglan nga ang katawhan sa Dios molahutay ug magpabilin sa pagtuo." 11Unya nakita ko ang laing mananap nga migula sa yuta. May duha kini ka sungay nga sama sa sungay sa nating karnero ug misulti siya sama sa dragon. 12Gigamit niya ang dakong awtoridad sa unang mananap diha sa iyang atubangan. Unya gipugos sa mananap ang tibuok kalibotan pagpasimba sa unang mananap nga may grabing samad nga naayo na. 13Mihimog mga dagkong milagro ang ikaduhang mananap. Mipaulan kinig kalayo gikan sa langit atubangan sa tanang tawo. 14Ug nalimbongan niya ang tanang katawhan sa kalibotan pinaagi sa mga milagro nga gitugot nga buhaton niya atubangan sa unang mananap. Ug gisugo sa mananap ang tanang katawhan sa kalibotan sa paghimog larawan aron pagpasidungog sa mananap nga nasamdan sa espada apan wala mamatay. 15Gitugotan ang ikaduhang mananap sa paghatag ug kinabuhi ngadto sa larawan sa unang mananap aron ang larawan makasulti ug mopatay sa tanan nga dili mosimba kaniya. 16Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tawo, inila ug dili inila, dato ug kabos, ulipon ug dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. 17Walay makapamalit ug makapamaligya gawas niadtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan. 18Salabtonon kini. Ang maalam makasabot sa kahulogan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666 . [Onom ka gatos kan-uman ug unom.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\