GIPADAYAG 14

1Unya nakita ko ang Nating Karnero nga nagtindog sa Bukid sa Sion uban ang 144,000 ka tawo kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan ug sa ngalan sa iyang Amahan. 2Ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga sama sa dinahunog sa dakong busay ug sa sipa nga dalugdog. Ang nadungog kong tingog sama sa honi sa gitugtog nga mga alpa. 3Ang 144,000 ka tawo nagtindog atubangan sa trono ug sa upat ka buhing binuhat ug sa mga pangulo. Nag-awit silag bag-ong awit ug walay makamao sa maong awit gawas sa 144, 000 nga gitubos gikan sa kalibotan. 4Kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makighilawas sa mga babaye. Mga ulay sila. Mag-uban-uban sila sa Nating Karnero bisan asa siya; gitubos sila ug mao ang unang gihalad ngadto sa Dios ug sa Nating Karnero. 5Wala gayod sila mamakak ug walay ikasaway kanila. 6Unya nakita ko ang laing anghel nga naglupad ug nagdala sa walay kataposang mensahe aron isangyaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibotan sa nagkalainlaing nasod, banay ug pinulongan. 7Ug misulti siya ug kusog, "Kahadloki ang Dios ug dayga siya kay miabot na ang panahon nga hukman niya ang katawhan. Simbaha siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuboran sa tubig!" 8May ikaduhang anghel nga misunod sa nahiuna ug nag-ingon, "Napukan na! Napukan na gayod ang gamhanang Babilonia nga mipainom sa tanang katawhan sa bino sa iyang mahugawng kaulag!" 9May ikatulong anghel nga misunod ug misinggit, "Ang nagsimba sa mananap ug sa iyang larawan ug napatikan diha sa iyang agtang o sa iyang kamot, 10paimnon sa bino sa kasuko sa Dios nga gibubo nga walay sagol diha sa kupa sa kapungot sa Dios! Pagasakiton sila pinaagi sa kalayo ug asupre atubangan sa balaang mga anghel ug sa Nating Karnero. 11Mag-utbo sa walay kataposan ang aso sa kalayo nga magsakit kanila. Adlaw ug gabii mag-antos sa walay hunong kadtong misimba sa mananap ug sa larawan niini o si bisan kinsa nga napatikan sa ngalan sa mananap." 12Kinahanglan nga molahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios ug nagmaminatud-on kang Jesus. 13Unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Isulat kini: Sukad karon, bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo!" Ug mitubag ang Espiritu, "Matuod gayod kini! Makapahulay na gayod sila ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban kanila." 14Unya nakita ko ang usa ka puting panganod ug naglingkod diha sa panganod ang sama sa tawo nga may koronang bulawan sa iyang ulo ug nagbitbit siyag hait nga sanggot. 15Unya may laing anghel nga migula sa templo ug misinggit kaniya nga naglingkod sa panganod, "Galaba ang alanihon kay miabot na ang hustong panahon. Hinog na ang alanihon sa kalibotan!" 16Busa gigalab sa naglingkod sa panganod ang alanihon ug gianihan ang kalibotan. 17Unya nakita ko ang laing anghel nga migula sa templo didto sa langit ug may dala usab siyang hait nga sanggot. 18Ug may lain pa gayong anghel nga migula gikan sa halaran; siyay nagbantay sa kalayo. Misinggit siya sa anghel nga nagdalag hait nga sanggot, "Gamita ang imong sanggot ug abisa ang mga ubas sa parasan sa kalibotan kay hinog na kini!" 19Busa gigalab sa anghel ang mga ubas ug giitsa ngadto sa pug-anan sa dakong kapungot sa Dios. 20Unya gipuga ang mga ubas sa pug-anan didto sa gawas sa siyudad ug gikan sa pug-anan mibuhagay ang dugo nga may mga lima ka tiil ang giladmon ug mga 300 ka kilometro ang gilay-on.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\