GIPADAYAG 15

1Unya nakita ko ang laing dako ug kahibulongang talan-awon didto sa langit. Nakita ko ang pito ka anghel nga nagdalag pito ka katalagman. Kini ang kataposang mga katalagman kay kataposan man kining pagpakita sa kapungot sa Dios. 2Ug nakita ko ang sama sa bildong dagat nga may sagol nga kalayo. Nakita ko usab ang mga tawo nga nakabuntog sa mananap ug sa iyang larawan ug sa numero nga nagsimbolo sa iyang ngalan. Nagbarog sila sa daplin sa bildong dagat ug nagdalag mga alpa nga hinatag sa Dios. 3Nag-awit sila sa awit ni Moises, ang sulugoon sa Dios, ug sa awit sa Nating Karnero: "Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, pagkakahibulongan sa imong mga buhat! Hari sa tanang kanasoran, matarong ug matuod gayod ang imong mga paagi! 4Kinsa bay dili mahadlok kanimo, Ginoo? Kinsa bay magdumili pagdayeg sa imong pagkagamhanan? Ikaw lamang ang balaan. Moduol ug mosimba kanimo ang tanang kanasoran. Kay nakita sa tanan ang matarong mong mga buhat." 5Human niini, nakita ko nga naabli ang Templo didto sa langit ug ang Templo nga puy-anan sa Dios diha niini. 6Ug migula sa templo ang pito ka anghel nga nagdala sa pito ka katalagman. Nagbisti silag puting lino ug gibandahan ug bulawan ang ilang dughan. 7Unya ang usa sa upat ka buhing binuhat mihatag sa pito ka anghel ug pito ka bulawang panaksan nga puno sa kapungot sa Dios nga buhi sa walay kataposan. 8Ang templo napuno sa aso nga gikan sa himaya ug gahom sa Dios ug walay makasulod sa templo hangtod nga matapos ang pito ka katalagman nga gidala sa pito ka anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\