GIPADAYAG 16

1Unya nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog gikan sa templo nga nag-ingon ngadto sa pito ka anghel, "Lakaw ug iyabo ninyo sa kalibotan ang pito ka panaksan nga gisudlan sa kapungot sa Dios!" 2Ug giyabo sa unang anghel ang iyang panaksan ngadto sa kalibotan ug nahiagom sa makalilisang nga kabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap ug misimba sa iyang larawan. 3Unya giyabo sa ikaduhang anghel ngadto sa dagat, ang iyang panaksan ug ang dagat nahimong sama sa dugo sa patayng tawo ug nangamatay ang tanang binuhat diha sa dagat. 4Unya giyabo sa ikatulong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kasubaan ug sa mga tinubdan sa tubig ug nahimong dugo ang tubig niini. 5Unya nadungog ko ang anghel nga nagbantay sa tubig nga miingon, "Matarong ka sa imong mga hukom, O Balaang Dios, nga mao karon ingon man kaniadto! 6Giula nila ang dugo sa katawhan sa Dios ug sa mga propeta busa gipainom mo sila ug dugo. Mao kini ang angay kanila!" 7Unya nadungog ko gikan sa halaran ang usa ka tingog nga nag-ingon, "Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, matuod ug matarong gayod ang imong mga hukom!" 8Unya giyabo sa ikaupat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw ug gitugotan kini sa pagsunog sa mga tawo sa nagdilaab nga kainit niini 9ug nasunog ang mga tawo sa hilabihang kainit. Apan wala gihapon sila maghinulsol ug magdayeg sa iyang pagkagamhanan. Gitunglo nila ang ngalan sa Dios nga maoy nagbuot niining mga katalagman. 10Ug giyabo sa ikalimang anghel ang iyang panaksan ngadto sa trono sa mananap, ug mingitngit ang gingharian niini. Nagpamaak ang mga tawo sa ilang dila, tungod sa kasakit nga ilang giantos. 11Gitunglo nila ang Dios sa langit, tungod sa giantos nilang kasakit ug sa mga kabahong. Apan wala nila biyai ang daotan nilang mga buhat. 12Unya giyabo sa ikaunom nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa dakong suba sa Eufrates. Mihubas kini aron kaagian sa mga hari nga gikan sa sidlakan. 13Unya nakita ko ang tulo ka hugaw nga espiritu,nga sama sa mga baki nga migula sa baba sa dragon, sa baba sa mananap ug sa baba sa bakakong propeta. 14Mao kini ang mga espiritu sa mga demonyo, nga naghimog mga milagro. Kining tulo ka espiritu, nangadto sa mga hari sa tibuok kalibotan, aron pagtigom kanila alang sa usa ka gubat, niadto unyang dakong adlaw sa Dios nga Labing Gamhanan. 15"Pamati! Moanhi ako sama sa kawatan. Bulahan ang nagtukaw ug nag-amping sa iyang bisti aron dili siya maglakawlakaw nga hubo ug maulawan atubangan sa katawhan!" 16Unya gitigom sa mga espiritu ang mga hari didto sa usa ka dapit nga ginganlag Armagedon sa Hebreohanong pinulongan. 17Ug giyabo sa ikapitong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kahanginan ug usa ka dakong tingog gikan sa trono sulod sa templo ang miingon, "Natapos na gayod!" 18Nagpangilat ug may kabanha, midalugdog ug milinog ug kusog kaayo, nga wala pay sama niini sukad gibuhat ang tawo dinhi sa kalibotan. Kadto maoy kinangilngigang linog sa tanan! 19Nabahin sa tulo ang dakong siyudad ug nagun-ob ang tanang siyudad sa tanang kanasoran. Ug nahinumdoman sa Dios ang gamhanang Babilonia ug gipainom niya kini sa bino diha sa iyang kupa, ang bino sa mapintas niyang kapungot. 20Nangahanaw ang tanang pulo ug kabukiran. 21Nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong mga yelo nga ang matag usa may gibug-aton nga mga 50 ka kilo. Ug gitunglo sa mga tawo ang Dios tungod niining makalilisang nga katalagman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\