GIPADAYAG 17

1Unya ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan miduol kanako ug miingon, "Dali ngari ug pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot ang daotang babaye nga mao ang dakong siyudad nga anaa mahimutang duol sa mga suba. 2Nakighilawas ang mga hari sa kalibotan niining daotang babaye ug nangahubog ang katawhan sa kalibotan tungod sa ilang pag-inom sa bino sa iyang pagkabigaon." 3Unya gigamhan ako sa Espiritu ug gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan. Didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagkabayo sa pulang mananap nga naputos sa mapasipalahon nga mga ngalan nga nahisulat niini. Ang maong mananap may pito ka ulo ug napulo ka sungay. 4Nagsapot ang babaye ug dagtom-pula ug hayag-pula nga gidayandayanag mga bulawan, mahalong mga bato ug mga perlas. Nagkupot siyag kupa nga bulawan nga puno sa law-ay ug hugawng mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. 5Nahisulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan nga may tinagong kahulogan: "Ang gamhanang Babilonia, inahan sa tanang bigaon ug kangil-aran sa kalibotan." 6Ug nakita ko nga nahubog ang babaye sa dugo sa katawhan sa Dios ug sa dugo niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Jesus. Sa pagkakita ko kaniya nahibulong ako pag-ayo. 7Ug miingon ang anghel kanako, "Ayaw ug kahibulong! Tug-anan ko ikaw sa tinagong kahulogan sa babaye ug sa iyang gikabay-an nga mananap nga may pito ka ulo ug napulo ka sungay. 8Ang nakita mong mananap buhi kaniadto apan patay na karon. Mogula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang tanang tawo nga ang mga ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan makakita sa mananap ug mahibulong sila kay namatay na man kini apan nabuhi. 9"Kining butanga nagkinahanglan ug lalom nga pagsabot. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bungtod nga gilingkoran sa babaye. Sila usab pito ka hari. 10Napukan na ang lima kanila apan naghari pa ang usa ug umaabot pa ang laing usa. Inig-abot niya, dili usab siya molungtad ug dugay. 11Ang mananap nga kaniadto buhi apan karon patay na mao ang ikawalong hari nga kauban sa nahiunang pito ka hari ug pagalaglagon usab siya sama sa uban. 12"Ang nakita mong napulo ka sungay mao ang napulo ka hari nga wala pa magsugod paghari. Apan hatagan silag gahom sa paghari uban sa mananap sulod sa usa ka oras. 13Nagkahiusa ang tinguha niining napulo ka hari. Ihatag nila ang ilang gahom ug awtoridad ngadto sa mananap 14ug makig-away sila sa Nating Karnero. Apan buntogon sila niya ug sa iyang mga tinawag ug pinili ug matinumanon nga mga alagad kay siya Ginoo man sa mga ginoo ug Hari sa mga hari." 15Miingon usab ang anghel kanako, "Ang nakita mong tubig diin naglingkod ang babaye mao ang nagkalainlaing kanasoran, katawhan, bulok sa pamanit ug sinultihan. 16Ang nakita mong napulo ka sungay ug ang mananap magdumot sa daotang babaye. Kuhaan siya nila sa tanan nga anaa kaniya ug huboan nila siya. Unya kan-on nila ang iyang unod ug sunogon siya pinaagi sa kalayo. 17Kay gibutang sa Dios diha sa ilang kasingkasing ang pagbuhat sa iyang katuyoan pinaagi sa ilang panaghiusa ug paghatag ngadto sa mananap sa ilang harianong gahom hangtod nga matuman ang mga pulong sa Dios. 18"Ang nakita mong babaye mao ang dakong siyudad nga nagmando sa mga hari sa kalibotan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\