GIPADAYAG 18

1Tapos niini, nakita ko ang laing anghel nga nanaog gikan sa langit. May dako siyang gahom ug nahayagan ang tibuok kalibotan sa iyang kahayag. 2Misinggit siya, "Napukan na! Napukan na gayod ang gamhanang Babilonia! Karon nahimo na siyang pinuy-anan sa mga demonyo ug abtanan sa mga daotang espiritu ug sa tanang hugaw ug dulomtanang kalanggaman. 3Kay ang tanang katawhan nakainom sa isog nga bino sa iyang kamahilawason. Nakighilawas kaniya ang mga hari sa kalibotan ug nangadato ang mga negosyante tungod sa iyang nagpatuyang nga kaulag." 4Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, "Katawhan ko, likay kamo kaniya! Bulag kamo kaniya! Ayaw kamo pagpakasala uban kaniya, aron dili kamo makaambit sa silot nga ipahamtang ko kaniya! 5Kay misangko na sa langit ang nagpatungpatong niyang mga sala, ug nahinumdoman sa Dios ang iyang pagkadaotan. 6Buhata kaniya ang gibuhat niya kaninyo. Balosi siya ug doble pa sa gibuhat niya kaninyo. Pun-a ang tasa niya sa ilimnon nga doble pa ka isog kay sa giandam niya kaninyo. 7Sakita ug paantosa siya tumbas sa himaya ug kaharuhay nga gipahimuslan niya. Kay nagsigi siyag ingon sa iyang kaugalingon: ‘Ania, naglingkod ako nga usa ka rayna! Dili ako biyuda, dili gayod ako makatilaw ug kaguol! 8Tungod niini, moabot kaniya sa usa ka adlaw ang mga katalagman: sakit, kagul-anan ug gutom ug sunogon siya. Kay gamhanan ang Ginoong Dios nga maoy nagsilot kaniya." 9Ang mga hari sa kalibotan nga nakighilawas ug nakig-ambit sa iyang kaulag maghilak ug magminatay inigkakita nila sa aso sa pagkasunog niya. 10Magpaantaw lamang sila kay nahadlok man sila sa iyang giantos ug moingon sila, "Pagkamakalilisang! Pagkaalaot sa dako ug gamhanang siyudad sa Babilonia! Nahiagom siya sa silot sa usa lamang ka oras!" 11Maghilak ug magbangotan usab tungod kaniya ang mga negosyante sa kalibotan kay wala na may mamalit sa ilang mga baligya. 12Dili na mahalin ang ilang mga bulawan, plata, mahalong bato, perlas, panaptong lino, panapton nga bulok tapol, mga sida ug mga panaptong hayag nga pula, tanang matang sa talagsaong kahoy ug tanang butang nga hinimo gikan sa tango sa elepante ug mahalong mga kahoy, bronsi, puthaw, marmol, 13kaningag, lamas, insenso, mira, bino, lana, harina, trigo, mga baka, karnero, kabayo ug karwahi, ulipon ug bisan gani kinabuhi sa tawo. 14Moingon kaniya ang mga negosyante, "Ang tanang butang nga gitinguha mong mabatonan ingon man ang mga bahandi ug ang gilak niini nangahanaw na ug dili mo na gayod sila hikaplagan pag-usab!" 15Magpaantaw lamang ang mga negosyante nga nangadto tungod sa negosyo nila sa maong siyudad kay nahadlok man sila sa iyang mga pag-antos. Maghilak sila ug magbangotan 16ug moingon, "Pagkamakalilisang! Pagkaalaot sa dakong siyudad nga naanad sa pagbistig mga lino bulok tapol ug hayag nga pula ug pagdayandayan sa iyang lawas ug mga bulawan, mga bililhong bato ug mga perlas! 17Nahanaw kaniya ang tanan niyang bahandi sa usa ka oras lamang!" Ang tanang kapitan sa barko ug mga pasahero, mga sakayanon ug ang tanan nga nagsalig sa ilang panginabuhi sa dagat, nagpaantaw didto sa layo. 18Sa pagkakita nila sa aso sa iyang pagkasunog, misinggit sila, "Wala na gayoy siyudad nga sama nianang dakong siyudad!" 19Ug gibutangan nilag yuta ang ilang ulo ug mihilak sila nga nag-ingon, "Pagkamakalilisang! Pagkaalaot sa dakong siyudad! Tungod sa iyang bahandi nangadato ang mga tag-iya sa mga barko nga nagbiyahian sa kadagatan! Apan nahanaw kaniya ang tanan sa usa lamang ka oras!" 20Paglipay, O langit, kay nalaglag na siya! Paglipay kamo, katawhan sa Dios, mga apostoles ug mga propeta! Kay gisilotan na siya sa Dios tungod sa iyang gibuhat kaninyo! 21Unya usa ka gamhanang anghel ang mipunit ug bato nga sama kadako sa dakong galingan ug gitambog kini ngadto sa dagat ug miingon siya, "Sama niini kamakalilisang ang pagkapukan sa dakong siyudad sa Babilonia ug dili na gayod siya makita pag-usab. 22Dili na gayod madungog pag-usab diha kanimo ang mga honi sa mga alpa ug sa mga musikero nga hanas sa mga plawta ug trumpeta. Dili na gayod hikaplagan diha kanimo ang mga manggagama sa bisan unsa ug dili na gayod mabati pag-usab diha kanimo ang tingog sa galingan. 23Dili na gayod makita diha kanimo ang hayag sa suga o mabati pa diha kanimo ang tingog sa pamanhonon ug sa pangasaw-onon. Ang imong mga negosyante maoy labing gamhanan sa tibuok kalibotan ug gilimbongan mo pinaagi sa mga salamangka ang tanang katawhan sa kalibotan!" 24Gisilotan ang Babilonia tungod kay nakaplagan man diha sa maong siyudad ang dugo sa mga propeta ug sa katawhan sa Dios ingon man ang tanang gipamatay dinhi sa kalibotan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\