GIPADAYAG 19

1Tapos niini, nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa dakong panon sa katawhan didto sa langit nga nag-ingon, "Dayga ang Dios! Ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios! 2Matuod ug matarong ang iyang mga hukom! Kay gisilotan niya ang nabantog nga daotang babaye nga maoy nagduhig sa kalibotan pinaagi sa iyang kaulag. Gisilotan siya sa Dios tungod kay gipatay man niya ang mga sulugoon sa Dios." 3Misinggit sila pag-usab, "Dayga ang Dios! Ang aso gikan sa dakong siyudad nga nasunog nag-utbo sa walay kataposan!" 4Nanghapa ang 24 ka pangulo ug ang upat ka buhing binuhat ug misimba sa Dios nga naglingkod sa trono. Miingon sila, "Amen! Dalaygon ang Dios!" 5Unya gikan sa trono may tingog nga nag-ingon, "Dayga ninyo ang atong Dios, kamong tanan nga mga sulugoon niya ug tanang mga tawo nga mahadlokon sa Dios, inila ug dili inila!" 6Unya nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa daghang tawo ug kagahob sa usa ka dakong busay ug sama sa masipa nga lipak sa dalugdog. Nadungog ko ang ilang pag-ingon, "Dayga ang Dios kay naghari ang Ginoo nga Labing Gamhanan! 7Maghugyaw ug maglipay kita ug daygon nato ang iyang pagkagamhanan! Kay miabot na ang panahon sa kasal sa Nating Karnero ug andam na ang iyang pangasaw-onon. 8Gipasul-ob siya sa bisting lino nga sulaw ang kaputi ug limpyo. Ang lino mao ang maayong binuhatan sa katawhan sa Dios. 9Unya miingon ang anghel kanako, "Isulat kini: Bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkite sa kasal sa Nating Karnero." Ug miingon pa gayod ang anghel, "Mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios." 10Ug mihapa ako sa tiilan niya aron pagsimba kaniya apan miingon siya kanako, "Ayaw kini buhata! Sulugoon lamang ako sama kanimo ug sa ubang isigkamagtutuo nga nag-amping sa mga kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Maoy simbaha ang Dios!" Kay ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus maoy nagdasig sa mga propeta. 11Unya nakita ko nga naabli ang langit ug didto may puting kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag Kasaligan ug Matuod ug diha sa katarong naghukom siya ug nakiggubat. 12Sama sa siga sa kalayo ang iyang mata ug may daghang korona diha sa iyang ulo. May nahisulat kaniya nga ngalan ug siya lamang ang nakaila niini. 13Nalukop sa dugo ang iyang bisti ug ginganlan siyag "Ang Pulong sa Dios." 14Nagsunod kaniya ang kasundalohan sa langit nga nagkabayo ug mga puting kabayo ug nagbistig puti ug limpyong lino. 15Migula sa iyang baba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasoran. Maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayod ug pug-on niya ang ubas diha sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga Labing Gamhanan. 16Diha sa bisti niya ug sa iyang paa nahisulat ang ngalan: "Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo." 17Unya nakita ko ang usa ka anghel nga nagbarog didto sa adlaw. Gisinggitan niya ang tanang kalanggaman nga naglupad sa kahanginan, "Ngari kamo ug pagtigom kamo diri alang sa dakong bangkite sa Dios! 18Kan-a ninyo ang unod sa mga hari, sa mga heneral, sa mga sundalo, sa mga kabayo ug sa nagkabayo niini, sa tanang tawo, ulipon ug dili ulipon, inila ug dili inila!" 19Unya nakita ko ang mananap ug ang mga hari sa kalibotan lakip sa ilang kasundalohan nga nagtigom aron pagpakiggubat kaniya nga nagkabayo sa puting kabayo ug sa iyang kasundalohan. 20Nadakpan ang mananap ug ang bakakong propeta nga naghimog mga milagro sa atubangan sa mananap. Pinaagi sa maong mga milagro nalimbongan niya kadtong napatikan sa patik sa mananap ug kadtong misimba sa larawan sa mananap. Ang mananap ug ang bakakong propeta gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab nga asupre. 21Ang ilang kasundalohan gipamatay pinaagi sa espada nga migula sa baba sa nagkabayo ug gipangaon sa kalanggaman ang ilang unod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\