GIPADAYAG 2

1"Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Efeso: "Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa pito ka bituon sa iyang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa pito ka bulawan nga butanganag suga. 2Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tawo ug giusisa mo kadtong nagpakaapostol ug nakaplagan mo nga sila mga mini. 3Nasayod ako nga nagpailob ka ug giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako ug wala ka maluya. 4Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama sa sinugdan. 5Busa hunahunaa unsay imong sala. Paghinulsol ug buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Apan kon dili ka maghinulsol, moanha ako kanimo ug kuhaon ko ang imong butanganan sa suga gikan sa nahimutangan niini. 6Hinuon ang nakaayo kanimo mao nga gikasilagan mo ang gibuhat sa mga Nicolaita sama sa akong pagkasilag niini. 7"Busa kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia! "Kadtong modaog hatagan ko sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag ug kinabuhi nga anaa sa Tanaman sa Dios. 8"Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Smirna: "Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga mao ang sinugdan ug ang kataposan, ang namatay ug nabuhi pag-usab. 9Nasayod ako sa imong mga giantos ug sa imong kakabos apan ang tinuod dato ka! Nasayod usab ako sa mga gibutangbutang kanimo niadtong nagpaka-Judio apan mga sakop diay sa pundok ni Satanas! 10Ayaw kahadloki ang bisan unsa nga imong antuson. Bilanggoon sa Yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo ug molungtad sa napulo ka adlaw ang imong kasakitan. Pagmatinumanon hangtod sa kamatayon ug ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. 11"Busa kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia! "Ang modaog dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. 12"Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Pergamo: "Mao kini ang giingon sa naghupot sa hait nga espadang duhay sulab. 13Nasayod ako nga anaa ka magpuyo sa dapit nga nahimutangan sa trono ni Satanas. Nagmaminatud-on ka kanako ug nagpadayon pagtuo kanako bisan sa panahon nga si Antipas, ang buotan kong saksi, gipatay sa dapit nga gipuy-an ni Satanas. 14Apan aniay pipila ka butang nga ikasaway ko kanimo: anaay pipila diha kanimo nga misagop sa pagtulon-an ni Balaam nga nagtudlo kang Balak pagtintal sa katawhan sa Israel aron makasala pinaagi sa pagkaon sa hinalad ngadto sa mga diosdios ug pinaagi sa pagpakighilawas. 15May pipila usab diha kanimo nga nagsunod sa pagtulon-an sa mga Nicolaita. 16Busa paghinulsol sa imong mga sala! Kon dili ka maghinulsol, moanha ako kanimo sa labing madali ug makig-away ako kanila ginamit ang espada nga gikan sa akong baba. 17"Busa kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia! "Alang niadtong modaog ihatag ko ang pipila sa mga tinago nga mana. Hatagan ko usab ang tagsatagsa kanila ug puting bato diin gisulat ang bag-ong ngalan nga dili mabasa ni bisan kinsa gawas sa makadawat niini. 18"Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Tiatira: "Mao kini ang giingon sa Anak sa Dios kansang mga mata daw nagdilaab nga kalayo ug kang kinsang mga tiil ingon sa pinasinaw nga bronsi. 19Nasayod ako sa imong binuhatan, sa imong gugma, sa imong pagkamatinumanon, sa imong pag-alagad ug sa imong pagpailob. Nasayod usab ako nga labaw pa ang imong gibuhat karon kay sa kaniadto. 20Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala mo badlonga ang babaye nga si Jezebel nga nagpakapropeta sa Dios nga nagtudlo ug nagtukmod sa akong mga sulugoon aron sa pagbuhat ug salawayon nga pagpakighilawas ug pagkaon sa hinalad ngadto sa mga diosdios. 21Gihatagan ko siyag panahon sa paghinulsol apan wala siya maghinulsol sa iyang imoralidad. 22Busa ibundak ko siya sa higdaanan diin siya ug kadtong nanapaw uban kaniya mag-antos pag-ayo sa kasakitan. Buhaton ko gayod kini gawas kon sila maghinulsol sa daotan nilang binuhatan. 23Patyon ko ang iyang mga anak ug unya ang tanang iglesia makaila nga ako mao ang nasayod sa hunahuna ug sa kasingkasing sa tawo. Gantihan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyong binuhatan. 24"Apan ang uban kaninyo sa Tiatira wala mosunod niining daotang pagtulon-an. Wala kamo mahibalo sa giingong ‘malisod sabton nga mga sekreto ni Satanas!’ Sultihan ko kamo nga dili ko ipapas-an kaninyo ang lain pang palas-anon 25apan kinahanglang huptan ninyo pag-ayo ang anaa na kaninyo hangtod sa akong pag-abot. 26Alang sa makadaog ug mopadayon pagbuhat sa akong kabubut-on hangtod sa kataposan, hatagan ko silag gahom sa pagmando sa mga nasod. 27Maghari sila nga mahigpit gayod ug dugmokon nila ang mga nasod sama sa kolon. Hatagan ko silag gahom ingon nga ako nakadawat ug gahom gikan sa akong Amahan. 28Ihatag ko usab kanila ang bituon nga kabugason. 29"Kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\