GIPADAYAG 20

1Unya nakita ko ang usa ka anghel nga mikunsad gikan sa langit. Nagdala siyag dakong kadena ug yawi alang sa bung-aw nga dili matugkad. 2Gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang Yawa o Satanas, ug gigapos kini sulod sa 1,000 ka tuig. 3Gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bung-aw unya iya kining gisirhan ug gitrangkahan aron ang yawa dili na makapanlimbong sa mga kanasoran hangtod nga matapos ang 1, 000 ka tuig. Tapos niana, buhian siya sulod sa mubong panahon. 4Unya nakita ko ang mga trono ug ang mga naglingkod niini nga gihatagan ug gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag niadtong gipamunggotan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus ug tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila magpapatik sa ilang agtang ug kamot sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila ug naghari uban kang Cristo sulod sa 1,000 ka tuig. 5Wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga miagi ang 1,000 ka tuig. Mao kini ang unang pagbanhaw. 6Bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagbanhaw. Wala nay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Dios ug ni Cristo ug maghari sila uban kaniya sulod sa 1,000 ka tuig. 7Tapos sa 1,000 ka tuig, buhian si Satanas gikan sa bilanggoan. 8Unya suruyon niya ang kanasoran nga mao ang Gog ug Magog aron paglimbong kanila. Tigumon niya sila alang sa usa ka gubat ug ang ilang gidaghanon sama sa balas sa baybayon. 9Mikatap sila sa tibuok kalibotan ug gilibotan nila ang kampo sa katawhan sa Dios ug ang siyudad nga iyang gimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. 10Ang Yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Didto sakiton sila adlaw ug gabii hangtod sa kahangtoran. 11Unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. 12Ug nakita ko ang mga patay, inila ug dili inila, nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pa gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. 13Unya ang kadagatan, ang Kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. 14Unya gitambog ang Kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. 15Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\