GIPADAYAG 21

1Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta kay nahanaw na man ang unang langit ug ang unang yuta ingon man ang dagat. 2Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang Balaang Siyudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios nga sama sa kaslonong babaye nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhonon. 3Ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono, "Karon ang puloy-anan sa Dios ania na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-uban kanila ug siya mahimo nga ilang Dios. 4Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit kay nahanaw na man ang daang mga butang." 5Unya ang naglingkod sa trono miingon, "Gibag-o ko na ang tanang butang.Busa isulat kini kay kining mga pulonga kasaligan ug matuod gayod!" " 6Ug miingon siya kanako, "Natapos na ang tanan! Ako ang Alpa ug ang Omega, ang sinugdan ug ang kataposan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nga gikan sa tuboran sa tubig sa kinabuhi. 7Ang modaog makadawat niini gikan kanako: ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. 8Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaw-ay, ang mga mamumuno, ang mga makighilawason, ang mga salamangkero, ang mga nagsimbag mga diosdios ug ang tanang bakakon itambog gayod sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon." 9Unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa kataposang pito ka katalagman. Miingon ang anghel, "Dali ngari ug patan-awon ko ikaw sa Pangasaw-onon sa Nating Karnero." 10Unya gigamhan ako sa Espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid ug gipakita kanako ang Jerusalem, ang Balaang Siyudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios. 11Naggilakgilak kini sa himaya sa Dios. Migilak ang siyudad sama sa mahalong bato nga daw haspe ug tin-aw sama sa kristal. 12Kini may dako ug habog nga paril ug may 12 ka ganghaan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan, nahisulat ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. 13Matag kilid sa siyudad may tulo ka ganghaan: tulo sa silangan, tulo sa habagatan, tulo sa amihanan ug tulo sa kasadpan. 14Ang paril gitukod sa siyudad ibabaw sa 12 ka sukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostoles sa Nating Karnero. 15Ang anghel nga nakigsulti kanako may dalang sukdanan nga bulawan aron isukod sa siyudad ug sa mga ganghaan ug sa paril niini. 16Kuwadrado ang siyudad, parihas ang gitas-on ug ang gilapdon niini. Unya gisukod sa anghel sa iyang dalang sukdanan ang siyudad: ang gitas-on niini 2,400 ka kilometro ug ang gilapdon, ang gihabugon ug ang gitas-on niini parihas gayod. 17Gisukod usab niya ang paril ug kini 60 ka metros ang gihabugon sumala sa sukdanan nga gigamit niya nga maoy kasagarang gamiton. 18Haspe ang paril niini ug lunsayng bulawan ang tibuok siyudad ug tin-aw kini sama sa kristal. 19Gidayandayanan sa tanang matang sa mahal nga bato ang mga sukaranan sa paril sa siyudad. Ang una haspe, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo agata, ang ikaupat esmeralda, 20ang ikalima onise, ang ikaunom kornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo birilo, ang ikasiyam topasyo, ang ikanapulo krisopraso, ang ika-11 hasinto, ang ika-12 amatista. 21Ang 12 ka ganghaan pulos perlas; ang matag ganghaan hinimo gikan sa usa ka perlas. Ang dalan sa maong siyudad lunsayng bulawan ug tin-aw sama sa kristal. 22Wala akoy nakitang templo didto sa siyudad kay ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan ug ang Nating Karnero mao man ang templo. 23Didto wala na kinahanglana ang kahayag sa adlaw ug sa bulan kay nagdan-ag man niini ang himaya sa Dios ug ang Nating Karnero maoy suga didto. 24Ug maglakaw ang katawhan sa kalibotan diha sa kahayag niini ug dad-on sa mga hari sa kalibotan ang ilang mga bahandi ngadto sa maong siyudad. 25Binuksan sa tibuok adlaw ang mga ganghaan niini ug dili kini sirhan kay didto wala na may gabii. 26Dad-on ngadto sa siyudad ang kabantog ug ang bahandi sa kanasoran. 27Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa siyudad o bisan kinsa nga naghimog makauulawng buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa siyudad mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan nahisulat sa libro sa kinabuhi sa Nating Karnero.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\