GIPADAYAG 22

1Gipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga nagpangidlap daw kristal. Naggikan ang maong suba sa trono sa Dios ug sa Nating Karnero. 2Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa siyudad. Sa isigkadaplin sa suba may kahoy nga naghatag sa kinabuhi nga mamungag kausa matag bulan ug ang mga dahon niini tambal alang sa kanasoran. 3Walay bisan unsa nga tinunglo sa Dios nga makaplagan diha sa siyudad. Anaa sa siyudad ang trono sa Dios ug sa Nating Karnero ug simbahon siya sa mga alagad niya. 4Makakita sila sa nawong niya ug ang iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. 5Didto wala nay gabii ug dili na sila magkinahanglan ug mga suga o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios mao may ilang kahayag, ug maghari sila hangtod sa kahangtoran. 6Unya miingon ang anghel kanako, "Matuod kining mga pulonga ug kasaligan. Ang Ginoong Dios nga naghatag sa iyang Espiritu ngadto sa mga propeta nagsugo sa iyang anghel aron ipakita ngadto sa iyang mga alagad ang mga butang nga mahitabo sa dili madugay." 7Miingon si Jesus, "Mobalik ako sa dili madugay. Bulahan kadtong nag-amping sa gipanagna dinhi niining libroha!" 8Ako, si Juan, nakadungog ug nakakita gayod niining mga butanga. Human niini, mihapa ako sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga aron sa pagsimba kaniya. 9Apan miingon siya kanako, "Ayaw kana buhata! Sulugoon lamang ako sa Dios sama kanimo ug sa imong mga igsoon nga mga propeta ug sa tanang nag-amping sa mga pulong niining libroha. Maoy simbaha ang Dios!" 10Ug miingon siya kanako, "Ayaw itago ang mga panagna nga ania niining libroha kay duol na ang katumanan niini. 11Pasagdi nga ang daotan magpadayon pagbuhat sa daotan, ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay, ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan." 12Si Jesus miingon, "Mobalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsatagsa sumala sa iyang binuhatan. 13Ako ang Alpa ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang kataposan." 14Bulahan kadtong naglaba sa ilang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug sa pagsulod sa mga ganghaan sa siyudad. 15Apan sa gawas sa siyudad, didto ang mga malaw-ay, ang mga salamangkero, ang mga makighilawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimba sa mga diosdios ug ang tanang bakakon. 16"Ako, si Jesus, nagsugo sa akong anghel pagpadayag niining mga butanga ngadto sa kaiglesiahan. Kaliwat ako ni David ug ako ang mahayag nga bituon sa kabuntagon." 17Ang Espiritu ug ang Pangasaw-onon miingon, "Dali ngari!" Ug ang tanang nakadungog paingna usab, 'Dali ngari!" Duol kamong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. 18Ako, si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ania niining libroha, "Ang magdugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gihisgotan niining libroha. 19Ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa Balaang Siyudad nga gihisgotan dinhi niining libroha. 20Siya nga maoy nagmatuod niining tanan nag-ingon, "Mobalik gayod ako sa dili madugay!" Hinaot pa unta! Dali na, Ginoong Jesus! 21Mag-uban sa tanan ang grasya sa Ginoong Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\