GIPADAYAG 3

1"Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Sardis: "Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka! 2Busa pagmata ug lig-ona ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pa hingpit sa atubangan sa akong Dios. 3Busa hinumdomi kadtong pagtulon-an nga gitudlo kanimo ug imong nadunggan. Tumana kini ug hinulsoli ang imong mga sala. Kon dili ka magmata, moanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan ug dili ka mahibalo sa takna sa akong pag-abot. 4Apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang bisti. Mokuyog sila kanako nga binistihag puti kay takos man sila. 5Ang modaog bistihag puti ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Sa atubangan sa akong Amahan ug sa iyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. 6"Busa kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia! 7"Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Filadelfia: "Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod, ang nagkupot sa yawi ni David. Walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang sirad-an. 8Nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may diyutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulon-an ug wala mo ako ilimod. Tan-awa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. 9Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Judio mga bakakon. Paduolon ko sila kanimo aron paludhon ug payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. 10Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibotan aron pagsulay sa tanang mga tawo. 11Moanha ako dayon. Bantayi nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaogan. 12Ang makadaog himoon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gayod siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. 13"Busa kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia! 14"Isulat kini alang sa anghel sa iglesia sa Laodicea: "Kini ang giingon sa Amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. 15Nasayod ako sa imong binuhatan; dili ka bugnaw ug dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod o init ba hinuon! 16Apan tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayod init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw! 17Nag-ingon ka, ‘Dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako.’ Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo! Kabos ka, hubo ug buta. 18Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato. Pagpalit usab ug bisting puti nga isul-ob mo aron katabonan ang imong makauulawng pagkahubo. Pagpalit usab ug tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. 19Gibadlong ug gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma. Busa pagmatinud-anon ug hinulsoli ang imong mga sala. 20Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kon may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mokaon siya uban kanako. 21Ang modaog patuparon ko paglingkod sa akong trono ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong Amahan diha sa iyang trono tungod kay midaog man ako. 22"Busa kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\