GIPADAYAG 4

1Unya sa akong panan-awon, nakita ko ang usa ka binuksang pultahan didto sa langit. Ug ang tingog nga nadungog ko na nga milanog sama sa usa ka trumpeta, miingon kanako, "Saka ngari ug ipakita ko kanimo unsay mahitabo human niini." 2Dihadiha gigamhan ako sa Espiritu ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may naglingkod niini. 3Midan-ag ang iyang nawong ingon sa mga mahalong bato sama sa haspe ug kornalina. Sa palibot sa trono may bangaw nga ang kolor daw esmeralda. 4Gilibotan ang trono ug 24 ka laing trono ug sa tagsatagsa ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti ug may mga koronang bulawan. 5Gikan sa trono nanggula ang mga kilat ug may mga dahunog ug lanog sa dalugdog. Didtoy pito ka dinagkotang mga sulo nga nagsiga atubangan sa trono. Mao kini ang pito ka espiritu sa Dios. 6Sa atubangan sa trono dihay sama sa dagat nga bildo, tin-aw sama sa kristal. Sa matag kilid sa trono, may upat ka buhing binuhat nga nalukop sa mga mata sa atubangan ug sa likod. 7Ang unang buhing binuhat sama sa liyon; ang ikaduha sama sa nating baka; ang ikatulo samag dagway sa tawo; ug ang ikaupat sama sa naglupad nga agila. 8Ang tagsatagsa may unom ka pako ug nalukop sila sa mga mata sa sulod ug sa gawas. Wala silay hunong sa ilang pag-awit adlaw ug gabii: "Balaan, balaan, balaan, ang Ginoong Dios nga Labing Gamhanan, ang kaniadto, ang karon ug ang moanhi." 9Sa matag higayon nga ang upat ka buhing binuhat magdayeg ug magpasalamat kaniya nga buhi sa kahangtoran nga naglingkod sa trono, 10manghapa sa atubangan niya ang 24 ka pangulo ug magsimba kaniya. Iitsa nila ang ilang mga korona atubangan sa trono ug moingon, 11"Among Ginoo ug Dios! Angay kang modawat sa pagdayeg ug sa pasidungog ug sa gahom. Kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang, ug pinaagi sa imong pagbuot namugna ang tanan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\