GIPADAYAG 5

1Nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono; gisulatan kini sa sulod ug sa gawas ug gisilyohan ug pito ka silyo. 2Ug nakita ko ang usa ka gamhanang anghel nga nagsinggit, "Kinsa bay takos nga motangtang sa mga silyo ug mobukhad sa linukot nga basahon?" 3Apan walay bisan kinsa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga makabukhad sa linukot nga basahon o makakita sa sulod niini. 4Naghilak ako pag-ayo kay wala may nakaplagan nga takos sa pagbukhad sa basahon ug sa pagtan-aw sa sulod niini. 5Unya usa sa mga pangulo miingon kanako, "Ayaw paghilak kay ang Liyon sa banay ni Juda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog ug makatangtang siya sa pito ka silyo ug makabukhad sa linukot nga basahon." 6Unya nakita ko ang usa ka Nating Karnero nga nagtindog taliwala sa trono nga gilibotan sa upat ka buhing binuhat ug sa mga pangulo. Ang Nating Karnero daw miagig pagkamatay. May pito kini ka sungay ug pito ka mata nga mao ang pito ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa tibuok kalibotan. 7Miduol ang Nating Karnero ug gikuha niya ang linukot nga basahon gikan sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono. 8Sa dihang gihimo niya kini, ang upat ka buhing binuhat ug ang 24 ka pangulo nanghapa atubangan sa Nating Karnero. Ang matag-usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. 9Nag-awit sila ug bag-ong awit: "Takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa mga silyo niini. Kay gipatay ka ug pinaagi sa imong dugo gitubos mo ang katawhan alang sa Dios, gikan sa tanang banay, pinulongan, katawhan, ug kanasoran. 10Gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios; ug maghari sila sa kalibotan." 11Ug mitan-aw ako pag-usab ug nadungog ko ang liboan ka libong mga anghel! Nag-alirong sila sa trono uban sa upat ka buhing binuhat ug mga pangulo 12ug nag-awit sila sa makusog: "Ang Nating Karnero nga gipatay takos sa pagdawat sa gahom, sa bahandi, sa kaalam ug sa kusog, sa dungog, sa himaya ug sa pagdayeg!" 13Ug nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit, dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta ug sa dagat—ang tanang binuhat sa tibuok kalibotan—ug nag-awit sila nga nag-ingon: "Alang kaniya nga naglingkod sa trono ug alang sa Nating Karnero, ang pagdayeg, dungog, himaya ug gahom, hangtod sa kahangtoran!" 14Ug mitubag ang upat ka buhing binuhat nga nag-ingon, "Amen!" Ug nanghapa ang mga pangulo ug misimba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\