GIPADAYAG 6

1Unya nakita ko nga gitangtang sa Nating Karnero ang usa sa pito ka silyo ug nadungog ko ang tingog nga daw dalugdog gikan sa usa sa upat ka buhing binuhat nga nag-ingon, "Dali ngari!" 2Unya nakita ko ang usa ka puting kabayo. Ang nagkabayo niini nagkupot ug pana ug gihatagan siyag korona. Mibiya siya ug nagmadaogon ug nagmadaogon pa gayod. 3Unya gitangtang sa Nating Karnero ang ikaduhang silyo ug nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga miingon, "Dali ngari!" 4Unya migula ang kabayong pula. Ang nagkabayo niini gihatagan ug gahom pagkuha sa kalinaw sa kalibotan aron magpinatyanay ang mga tawo. Ug gihatagan siyag usa ka dakong espada. 5Unya gitangtang sa Nating Karnero ang ikatulong silyo ug nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga miingon, "Dali ngari!" Ug nakita ko ang itom nga kabayo ug ang nagkabayo niini nagbitbit ug timbangan. 6Nadungog ko ang daw usa ka tingog nga gikan sa taliwala sa upat ka buhing binuhat nga nag-ingon, "Usa ka litrong trigo o tulo ka litrong sebada ang mapalit sa suhol sa usa ka adlaw nga pagtrabaho. Apan ayaw hilabti ang lana sa olibo ug ang bino!" 7Unya gitangtang sa Nating Karnero ang ikaupat nga silyo ug nadungog ko ang ikaupat nga buhing binuhat nga miingon, "Dali ngari!" 8Ug nakita ko ang kabayo nga luspad. Ang nagkabayo niini ginganlag Kamatayon ug gisunod siya sa Hades. Gihatagan silag awtoridad sa pagpamatay sa ikaupat nga bahin sa mga tawo sa kalibotan pinaagi sa espada, sa gutom, sa sakit ug sa mga ihalas nga mananap. 9Unya gitangtang sa Nating Karnero ang ikalimang silyo ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. 10Misinggit sila, "Ginoo nga Labing Gamhanan, balaan ug matuod! Dugay pa ba nimong hukman ug silotan ang katawhan sa kalibotan tungod sa ilang pagpatay kanamo?" 11Unya ang matag usa kanila gihatagan ug puting bisti ug gipapahulay usa sila sulod sa mubong panahon, hangtod mahusto na ang gidaghanon sa ilang isigkasulugoon ug isigkamagtutuo nga pamatyon usab sama kanila. 12Nakita ko nga gitangtang sa Nating Karnero ang ikaunom nga silyo. Unya milinog ug kusog kaayo ug naitom ang adlaw sama sa itom nga panapton ug ang bulan napula sama sa dugo. 13Nangahulog ang mga bituon sama sa dili pa hinog nga mga igos nga gihuros sa kusog nga hangin. 14Nahanaw ang langit ingon sa gilukot nga basahon ug nangatay-og ang kapuloan ug kabukiran gikan sa ilang nahimutangan. 15Ug nanago didto sa mga langub ug sa mga pangpang sa kabukiran ang mga hari sa yuta, ang mga pangulo ug mga kadagkoan sa mga kasundalohan, ang mga dato ug mga gamhanan ug ang tanang tawo, ulipon ug dili ulipon. 16Nagpanawag sila sa mga bukid ug sa mga bato, "Tumpagi ug salipdi kami gikan sa panagway sa naglingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa Nating Karnero! 17Kay miabot na ang dakong adlaw sa ilang kapungot ug kinsay makasagubang niini?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\