GIPADAYAG 7

1Tapos niini nakita ko nga nagtindog sa upat ka eskina sa kalibotan ang upat ka anghel nga nagpugong sa upat ka hangin niini aron walay hangin nga mohuros sa yuta, sa dagat ug sa bisan unsang kahoy. 2Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan. Dala niya ang igsisilyo nga iya sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga gihatagan sa Dios ug gahom sa pagdaot sa yuta ug sa dagat. 3Miingon siya, "Ayaw hilabti ang yuta, ang dagat ug ang kakahoyan hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang!" 4Ug gisuginlan ako nga ang napatikan sa silyo sa Dios sa ilang agtang, 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel. 5Sa banay ni Juda 12,000 ang napatikan; sa banay ni Ruben 12,000 ; sa banay ni Gad 12,000 ; 6sa banay ni Aser 12,000 ; sa banay ni Neftali 12,000 ; sa banay ni Manases 12,000 ; 7sa banay ni Simeon 12,000 ; sa banay ni Levi 12,000 ; sa banay ni Isacar 12,000 ; 8sa banay ni Zabulon 12,000 ; sa banay ni Jose 12,000 ; ug sa banay ni Benjamin 12,000 . 9Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalainlaing nasod, banay, katawhan ug pinulongan ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa Nating Karnero. Nagbisti silag puti ug nagbitbit ug mga palwa. 10Naninggit sila, "Ang atong kaluwasan naggikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono ug gikan usab sa Nating Karnero!" 11Nag-alirong ang tanang anghel sa trono lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nanghapa sila atubangan sa trono ug misimba sa Dios 12ug miingon, "Amen! Ang pagdayeg, himaya, kaalam, mga pasalamat ug pasidungog, gahom ug kusog iya sa atong Dios hangtod sa kahangtoran! Amen!" 13Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo, "Kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti ug diin man sila gikan?" 14Gitubag ko siya, "Sir, nasayod ka kinsa sila." Ug miingon siya kanako, "Mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti ug gipaputi nila kini sa dugo sa Nating Karnero. 15Busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw ug gabii. Siya nga naglingkod sa trono manalipod kanila pinaagi sa iyang presensya. 16Dili na sila gutomon ug uhawon. Dili na sila mag-antos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit. 17Kay ang Nating Karnero nga anaa sa taliwala sa trono maoy magbantay ug maggiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig. Pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\