GIPADAYAG 8

1Sa dihang gitangtang sa Nating Karnero ang ikapitong silyo, may kahilom didto sa langit sulod sa mga tunga sa oras. 2Unya nakita ko ang pito ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios ug gihatagan silag pito ka trumpeta. 3Laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan sa insenso ang miabot ug mibarog sa atubangan sa bulawan nga halaran. Gihatagan siyag daghang insenso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios ug ihalad didto sa halaran nga diha sa atubangan sa trono. 4Ang aso sa sinunog nga insenso, uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios misaka gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog atubangan sa Dios. 5Unya gikuha sa anghel ang sudlanan sa insenso ug gipuno niya kinig kalayo gikan sa halaran ug gilabog ngadto sa yuta ug dihay sipa kaayo nga mga dalugdog, kilat ug linog. 6Unya ang pito ka anghel nga may dalang pito ka trumpeta nangandam sa pagpatingog niini. 7Gipatingog sa unang anghel ang iyang trumpeta ug giulanan ang yuta ug yelo ug kalayo nga sagol dugo. Nasunog ang ikatulong bahin sa yuta, ang ikatulong bahin sa kakahoyan ug ang tanang lunhaw nga sagbot. 8Unya gipatingog sa ikaduhang anghel ang iyang trumpeta. Unya may gitambog ngadto sa dagat nga daw usa ka dakong bukid nga nagdilaab. Nahimong dugo ang ikatulong bahin sa dagat 9ug nangamatay ang ikatulong bahin sa mga mananap sa dagat ug nangaguba ang ikatulong bahin sa tanang mga barko. 10Gipatingog sa ikatulong anghel ang iyang trumpeta. Unya nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagdilaab daw sulo didto sa ikatulong bahin sa mga suba ug mga tinubdan sa tubig. 11Ang ngalan sa maong bituon Kapaitan. Nahimong pait ang ikatulong bahin sa mga tubig ug nangamatay ang daghang mga tawo nga nakainom niini. 12Unya gipatingog sa ikaupat nga anghel ang iyang trumpeta ug mingitngit ang ikatulong bahin sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon. Ug mingitngit ang ikatulong bahin sa adlaw ug sa gabii. 13Unya nakita ko ang usa ka agila nga naglupad sa kalangitan ug miingon sa kusog nga tingog, "Pagkaalaot! Pagkaalaot! Pagkaalaot gayod sa tanang molupyo sa kalibotan inigpatingog sa tulo ka laing anghel sa ilang mga trumpeta!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\