GIPADAYAG 9

1Unya gipatingog sa ikalimang anghel ang iyang trumpeta ug nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta. Gihatagan kini ug yawi alang sa bung-aw paingon sa kahiladman. 2Giablihan sa bituon ang kahiladman ug miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno ug tungod niini mingitngit ang adlaw ug ang kawanangan. 3Unya gikan sa aso mihugpa ang mga dulon sa yuta ug gihatagan silag gahom sama sa gahom sa tanga. 4Gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahoyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tawo nga walay patik sa silyo sa Dios diha sa ilang agtang. 5Gitugotan lamang ang mga dulon sa pagsakit niining mga tawhana sulod sa lima ka bulan apan dili sila patyon. Ug ang kasakit nga antuson nila sama kalala sa pinaakan sa tanga. 6Sulod sa lima ka bulan mangandoy ang mga tawo sa kamatayon apan dili sila mamatay kay molikay man kanila ang kamatayon. 7Ang mga dulon samag hitsura sa kabayo nga andam sa gubat. Daw may mga koronang bulawan diha sa ilang ulo ug ang mga nawong nila sama sa nawong sa tawo. 8Ang buhok nila sama sa buhok sa babaye ug ang ngipon nila sama sa ngipon sa liyon. 9May mga himbis sila nga daw puthaw nga salipod sa dughan. Ang hinaguros sa ilang mga pako sama kabanha sa daghang karwahi nga giguyod sa mga kabayo paingon sa gubat. 10May ikog ug tudyok sila nga sama sa tanga ug pinaagi sa ilang ikog may gahom sila sa pagsakit sa mga tawo sulod sa lima ka bulan. 11Ang hari nila mao ang anghel nga nagbantay sa kahiladman. Ang iyang ngalan sa Hebreo, Abaddon; sa Grego, Apolyon. 12Natapos na ang unang katalagman apan may umaabot pang laing duha. 13Unya gipatingog sa ikaunom nga anghel ang iyang trumpeta. Unya may nadungog akong tingog gikan sa upat ka eskina sa bulawang halaran nga diha sa atubangan sa Dios. 14Miingon kini ngadto sa ikaunom nga anghel nga may trumpeta: "Buhii ang upat ka anghel nga gigapos didto sa dakong suba sa Eufrates!" 15Busa gibuhian ang upat ka anghel nga giandam alang sa oras, adlaw, bulan ug tuig, aron pamatyon nila ang ikatulong bahin sa katawhan. 16Gitug-anan ako nga ang mga sundalo nga nagkabayo 200,000,000 . 17Nakita nako nga ang nagkabayo may salipod sa dughan nga sama kapula sa kalayo, sama kaasul sa sapiro ug sama kadalag sa asupre. Ang ulo sa mga kabayo sama sa ulo sa liyon ug migula gikan sa ilang baba ang kalayo, aso ug asupre. 18Tungod niini nangamatay ang ikatulong bahin sa katawhan pinaagi niining tulo ka mga katalagman: ang kalayo, ang aso, ug ang asupre nga migula gikan sa baba sa mga kabayo. 19Ang gahom sa maong mga kabayo anaa sa ilang baba ug ikog. Ang ilang ikog may mga ulo sama sa bitin ug mao kini ang ilang gigamit pagsakit sa mga tawo. 20Ang uban nga wala mangamatay pinaagi sa mga katalagman wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Nagpadayon sila pagsimba sa mga demonyo ug mga diosdios nga bulawan, plata, bronsi, bato ug kahoy nga dili makakita, dili makabati ug dili makalakaw. 21Wala usab nila hinulsoli ang ilang pagkamamumuno, pagkasalamangkiro, pagkamahilawason ug pagkakawatan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\