ROMA 1

1Gikan ni Pablo nga ulipon ni Cristo Jesus, gipili sa pagkaapostol ug gitawag sa Dios aron magsangyaw sa Maayong Balita. 2Dugay nang gisaad sa Dios ang Maayong Balita diha sa Balaang Kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta ug 3mahitungod kini sa iyang Anak, ang atong Ginoong Jesu-Cristo. Natawo siya nga kaliwat ni David 4ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga Anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. 5Pinaagi ni Cristo nadawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan aron motuo sila ug motuman, 6lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesu-Cristo. 7Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga-Roma nga gihigugma ug gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan: Hatagan unta kamog grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. 8Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo. 9Ang Dios nga akong gialagaran sa bug-os kong kasingkasing pinaagi sa pagwali sa Maayong Balita mahitungod sa iyang Anak saksi nga kanunay ko kamong gilakip sa akong mga pag-ampo. 10Nag-ampo ako sa Dios nga niining higayona mahinayon na gyod ako sa pagduaw kaninyo 11kay buot akong makigkita kaninyo aron kabahinan ko kamo sa espirituhanong panalangin nga makapalig-on kaninyo. 12Ang buot kong ipasabot mao nga magdinasigay kita sa atong isigka pagtuo. 13Mga igsoon, gusto ko nga masayran ninyo nga kadaghan na ako magplano pagduaw kaninyo apan may nakababag kanako. Buot usab akong makapangani diha kaninyo ingon sa akong gibuhat sa ubang mga dili Judio. 14Kay may katungdanan ako alang sa tanang katawhan, sa mga Grego ug sa mga dili-Grego, sa mga maalamon ug sa mga walay alamag. 15Busa dako ang akong tinguha sa pagwali usab sa Maayong Balita nganha kaninyo nga nagpuyo sa Roma. 16Dili ko ikaulaw ang Maayong Balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo, una sa mga Judio, ingon man sa mga dili Judio. 17Kay gipadayag sa Maayong Balita ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo ug kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa kataposan. Sumala sa kasulatan, "Ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo."c 18Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagka-dili diosnon ug pagkadaotan sa mga tawo nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangil-ad nga pagkinabuhi. 19Kay unsay mahimong masayran mahitungod sa Dios wala matago ngadto sa mga tawo kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. 20Sukad nabuhat sa Dios ang kalibotan tin-aw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya nga mao ang iyang gahom nga walay kataposan ug ang iyang pagkadios. Busa wala na silay ikapangatarongan. 21Nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihunahuna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabotan. 22Matod nila maalam sila apan mga buangbuang diay. 23Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. 24Tungod niini gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa malaw-ay nga gitinguha sa ilang kasingkasing ug gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. 25Gipulihan nilag bakak ang kamatuoran mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang Magbubuhat nga mao untay angayng daygon hangtod sa kahangtoran! Amen. 26Tungod sa gibuhat sa mga tawo, gipasagdan na lang sila sa Dios ngadto sa makauulaw nga mga kailibgon. Bisan gani ang mga babaye wala magsubay sa naandang paggamit sa ilang pagkababaye. 27Ug ang mga lalaki usab wala na makighilawas sa mga babaye kondili sa ilang isigkalalaki tungod sa kaulag. Ang isigkalalaki nag-unay pagbuhat ug talamayong mga buhat busa nahiagoman nila ang silot nga angay kanila. 28Tungod kay ang mga tawo wala man moila sa Dios, gipasagdan na lang sila sa Dios diha sa mahugawng hunahuna ug sa salawayong buhat. 29Napuno sila sa tanang matang sa kangil-ad, sa pagkadaotan, sa kahakog, sa bisyo, sa kasina, sa pagpatay, sa panag-away, sa panlimbong ug sa kalaw-ay. Manlibak sila 30ug magdinaotay sa usag-usa; nagdumot sila sa Dios, mga hambugiro, mapahitas-on ug andakan; tigmugna silag daotan ug mosukol sa ilang mga ginikanan; 31mga buangbuang sila, dili motuman sa ilang mga saad, ug wala silay kaluoy o pagbati sa uban. 32Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga nagkinabuhi niining paagiha angay sa kamatayon. Apan nagpadayon sila pagbuhat niining mga butanga ug gidasig pa gayod nila ang uban sa pagbuhat usab niini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\