ROMA 10

1Mga igsoon, gipangandoy ko sa bug-os kong kasingkasing nga maluwas unta ang akong isigka-Judio ug nag-ampo ako sa Dios alang kanila. 2Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo 3kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi ug wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tawo. 4Kay si Cristo mao ang kataposan sa Balaod aron himoong matarong sa Dios ang tanan nga may pagtuo. 5Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagmatarong sa tawo pinaagi sa pagtuman sa Balaod: "Mabuhi ang tawo pinaagi sa Balaod." 6Apan mao kini ang giingon sa Kasulatan mahitungod sa pagmatarong sa tawo pinaagi sa pagtuo: "Ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, Kinsay mosaka sa langit?" (sa ato pa, mopakanaog kang Cristo). 7"Ayaw usab pag-ingon, Kinsay manaog sa Hades?" (sa ato pa, pagkuha kang Cristo gikan sa mga patay). 8Ang giingon mao: "Duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil ug sa inyong kasingkasing" —sa ato pa, ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. 9Maluwas ka kon ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing motuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. 10Gihimo kitang matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasingkasing gayod ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. 11Kay ang Kasulatan nag-ingon, "Ang nagtuo kaniya dili gayod maulawan." 12Alang kini sa tanan kay wala may kalainan sa mga Judio ug sa dili Judio. Kay usa lamang ang Ginoo alang sa tanan ug panalanginan ang tanan nga magsangpit kaniya. 13Sumala sa Kasulatan, "Ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas." 14Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kon wala sila motuo? Ug unsaon man nila pagtuo kon wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kon walay magwali niini? 15Ug unsaon man pagwali sa mensahe kon walay gipadala nga magwawali? Sumala sa Kasulatan, "Pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa Maayong Balita!" 16Apan wala modawat ang tanan sa Maayong Balita! Si Isaias miingon, "Ginoo, kinsay mituo sa among giwali?" 17Busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati naggikan sa pulong ni Cristo. 18Apan mangutana ako: Tinuod ba nga wala sila makadungog sa mensahe? Nakadungog sila—sumala sa Kasulatan: "Mikaylap sa tibuok kalibotan ang ilang mensahe; miabot sa mga utlanan sa kalibotan ang ilang mga pulong." 19Ug mangutana usab ako: Wala ba makasabot ang katawhan sa Israel? Ang unang mitubag niini mao si Moises nga nag-ingon: "Himoon ko nga masina kamo sa katawhan nga dili usa ka nasod. Himoon ko nga masuko kamo sa nasod sa mga buangbuang." 20Ug sa walay lipodlipod si Isaias miingon: "Hikaplagan ako niadtong wala mangita kanako. Nagpadayag ako niadtong wala magpakisayod mahitungod kanako." 21Apan mahitungod sa Israel, miingon si Isaias, "Sa tibuok adlaw naghangyo ako nga moduol kanako ang katawhan nga masupilon ug masinupakon."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\