ROMA 11

1Busa mangutana ako: Gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala gayod! Ako mismo Israelita, kaliwat ni Abraham ug sakop sa banay ni Benjamin. 2Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan mahitungod kang Elias sa dihang nangaliyupo siya sa Dios batok sa Israel. 3Miingon siya, "Ginoo, gipatay nila ang imong mga propeta ug gigun-ob ang imong mga halaran. Ako na lamang ang nahibilin ug buot nila akong patyon." 4Unsa may gitubag sa Dios kaniya? "May gilain akong pito ka libo ka tawo nga wala magsimba sa diosdios nga si Baal." 5Mao usab kini ang nahitabo karon. May pipila nga gipili sa Dios tungod sa iyang kaluoy. 6Gipasikad niya sa iyang kaluoy ang iyang pagpili kanila, dili sa ilang buhat. Kay kon gipasikad pa ang iyang pagpili sa ilang buhat, ang iyang kaluoy dili na tinuod nga kaluoy. 7Karon, unsa man? Dili ang tibuok Israel ang nakakab-ot sa ilang gitinguha kondili ang mga pinili hinuon sa Dios. Ang uban wala magtagad sa pagtawag sa Dios. 8Sumala sa giingon sa kasulatan, "Gipagahi sa Dios ang ilang kasingkasing ug hunahuna ug hangtod karon dili sila makakita ug dili makadungog." 9Ug miingon si David: "Malit-ag unta sila sa ilang mga kombira! Mangapukan unta sila ug masilotan! 10Mabutaan unta sila aron dili sila makakita. Ug mabuktot unta sila hangtod sa kahangtoran." 11Busa mangutana ako: Sa pagpakasala sa mga Judio, nalaglag ba sila? Wala! Tungod sa ilang pagpakasala midangat sa mga dili Judio ang kaluwasan aron masina ang mga Judio. 12Kon ang pagpakasala sa mga Judio nakahatag ug daghang kabulahanan sa kalibotan ug ang ilang espirituhanong kakabos makapabulahan pag-ayo sa mga dili Judio, unsa pa kaha kadako ang kabulahanan kon makabig ang tanang mga Judio! 13Karon, mahitungod kaninyong mga dili Judio: ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol sa mga dili Judio 14aron masina ang akong isigka-Judio ug maluwas ko ang pipila kanila. 15Kon sa dihang gisalikway sila, ang kalibotan napasig-uli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kon dawaton sila? Makahatag kinig kinabuhi alang sa mga patay! 16Kon balaan ang unang tipik sa pan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. Ug kon balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. 17Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo giputol ug gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kamong dili Judio mao ang ihalas nga olibo ug nabatonan ninyo karon ang kalig-on ug bahandianong kinabuhi sa mga Judio. 18Busa ayaw ninyog tamaya kadtong gipamutol nga mga sanga. Nganong magpagarbo man kamo? Sanga lamang kamo ug dili kamo ang nagbuhi sa gamot kondili ang gamot maoy nagbuhi kaninyo. 19Apan moingon ka, "Oo, giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako." 20Tinuod kana. Giputol sila tungod kay wala man sila motuo apan wala ka putla tungod sa imong pagtuo. Apan ayaw kini ipasigarbo, hinunoa, angay kang mahadlok. 21Kon wala kaloy-i sa Dios ang tinuod gayod nga mga sanga, naghunahuna ka ba nga iya kang kaloy-an? 22Makita nato dinhi ang pagkamaluloy-on ug pagkaestrikto sa Dios. Estrikto siya niadtong nangapukan, apan maluluy-on kanimo—kon magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kon dili, putlon ka usab. 23Ug kon motuo na usab ang mga Judio, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Dios niini. 24Ikaw nga dili Judio sama sa sanga sa ihalas nga olibo nga giputol ug, sukwahi sa kinaiyahan, gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Judio sama sa dili ihalas nga olibo. Busa labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay niining giputol nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punoan. 25Mga igsoon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini: ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel molungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Judio nga manuol sa Dios. 26Ug unya maluwas ang tibuok Israel. Sumala sa giingon sa kasulatan: "Ang Manluluwas maggikan sa Sion. Wagtangon niya ang tanang pagkadaotan sa kaliwatan ni Jacob. 27Mao kini ang kasabotan nga himoon ko uban kanila, inigpapas ko sa ilang mga sala." 28Tungod kay gisalikway nila ang Maayong Balita, nahimong mga kaaway sa Dios ang mga Judio tungod kaninyong mga dili Judio. Apan kay pinili man silang katawhan sa Dios, gihigugma gihapon sila niya tungod sa mga katigulangan. 29Kay dili gayod mausab ang hunahuna sa Dios labot sa iyang pilion ug panalanginan. 30Kamong mga dili Judio misupil sa Dios kaniadto apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Judio. 31Nahimo karong masinupilon sa Dios ang mga Judio aron ang kaluoy nga inyong nadawat gikan sa Dios madawat usab nila. 32Kay gitugyan sa Dios ang tanang mga tawo nga masinupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. 33Pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo! Walay makasaysay sa iyang hukom! Walay makasabot sa iyang mga paagi! 34Sumala sa giingon sa kasulatan: "Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? 35Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa, aron iyang baslan?" 36Kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang. Iya sa Dios ang himaya sa walay kataposan! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\