ROMA 12

1Busa, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. 2Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna aron masayran ninyo ang kabubut-on sa Dios—unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. 3Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan: Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon, ligdonga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidak-on sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. 4Daghag mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. 5Kita usab, bisan daghan, usa lamang ka lawas nga nahiusa diha kang Cristo ug nalambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalainlaing bahin sa usa ka lawas. 6Busa angay natong gamiton ang atong nagkalainlaing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kon may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himoon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. 7Kon may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kon sa pagtudlo, magtudlo kita. 8Kon may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang mohatag, maghatag nga madagayaon gayod; ang mangulo kinahanglan magkugi; ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. 9Pagmatinud-anon kamo sa inyong paghigugma. Likayi ang daotan ug hupti ang maayo. 10Paghigugmaay kamo pag-ayo ingon nga mga igsoon diha kang Cristo ug pagtinahoray kamo. 11Ayaw kamo pagtapol; hinuon pagmadasigon kamo diha sa Espiritu ug alagari ang Ginoo. 12Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom. Pagpailob kamo diha sa inyong mga kalisdanan ug pag-ampo kanunay. 13Pagpaambit kamo sa inyong isigkamagtutuo nga anaa sa kawad-on ug dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. 14Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo—panalanginan niya ug dili tunglohon. 15Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. 16Angaya pagtagad ang tanang tawo. Ayaw kamo pagpagarbo kondili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagpakamaalam. 17Kon buhatan kag daotan, ayaw baslig daotan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. 18Kutob sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tawo. 19Mga higala, ayaw kamo panimalos, kondili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang Kasulatan, "Akoy manimalos, akoy mobayad, nag-ingon, ang Ginoo." 20Hinuon, sumala sa giingon sa Kasulatan: "Kon gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya; kon giuhaw, paimna; kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo." 21Ayaw padaog sa daotan. Hinuon, dag-a ang daotan pinaagi sa maayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\