ROMA 13

1Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan kay walay awtoridad nga dili tinugotan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. 2Busa ang mosupak sa kagamhanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silotan gayod. 3Kay ang mga punoan dili angayng kahadlokan niadtong nagbuhat sa maayo kondili sa nagbuhat sa daotan. Buhata ang maayo aron dili ka mahadlok sa kagamhanan ug daygon ka hinuon. 4Kay ang namunoan mga sulugoon sa Dios ug nag-alagad alang sa inyong kaayohan. Apan kon magbuhat kamog daotan, angay kamong mahadlok kay silotan gayod kamo nila. Mga sulugoon sila sa Dios aron maoy magpahamtang sa kasuko sa Dios niadtong nagbuhat ug daotan. 5Tungod niini tumana ninyo ang mga namunoan, dili lamang aron paglikay sa kasuko sa Dios kondili tungod usab sa konsensya. 6Mao kini ang hinungdan nga magbayad kamog mga buhis kay nag-alagad sa Dios ang mga punoan sa pagtuman nila sa ilang mga katungdanan. 7Busa bayad kamo sa mga buhis nga gipangayo gikan kaninyo ug ipakita ang inyong pagtahod ug pagpasidungog kanilang tanan. 8Ayaw pagapos sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isigkatawo nakatuman sa Balaod. 9Ang kasugoan nga nag-ingon, "Ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog," kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo, "Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon." 10Ang nahigugma sa iyang isigkatawo dili makahimog daotan ngadto sa iyang isigkatawo. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa Balaod. 11Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na kanato karon ang kaluwasan kay sa pagsugod nato sa pagtuo. 12Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway nato ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isul-ob nato ang panalipod sa mga iya sa kahayag. 13Magtarong kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag—dili sa pagpatuyang sa paghudyaka ug sa paghuboghubog, dili sa kahilayan ug sa kalaw-ayan, dili sa pagpakig-away ug sa pagkamasinahon. 14Hinuon, himoa ang Ginoong Jesu-Cristo nga inyong tigpanalipod ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\