ROMA 14

1Dawata ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pagpakiglalis kaniya. 2May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mokaon lamang ug utanon. 3Ang mokaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kan-on; ug ang tawo usab nga utanon ray kan-on dili angay maghukom sa tawo nga mokaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. 4Kinsa ka man nga makahukom sa sulugoon sa laing tawo? Ang iyang Agalon mao ray maghukom kon nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayod siya kay motabang man ang Ginoo kaniya. 5May naghunahuna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kay sa ubang adlaw samtang ang uban naghunahuna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod hain niini ang hugot niyang gituohan. 6Ang naghunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kay sa ubang adlaw nagpasidungog sa Ginoo. Ang mokaon bisag unsa, nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalan-on. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalan-on nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat usab siya sa Dios. 7Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. 8Kon buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo ug kon mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi o patay iya kita sa Ginoo. 9Kay si Cristo namatay ug nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. 10Busa nganong naghukom ug nagtamay man kamo sa inyong isigkamagtutuo? Moatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. 11Kay ang Kasulatan nag-ingon, "Tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, moluhod ang tanan sa akong atubangan, ug ang tanan magdayeg sa Dios." 12Busa ang tagsatagsa kanato maghatag ug husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. 13Busa dili na kita manaway sa usag-usa ug likayan nato ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsoon sa pagpakasala. 14Sa akong pagkahiusa sa Ginoong Jesus, ako nahibalo ug nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kon may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. 15Kon nakapasakit kamo sa inyong igsoon tungod sa inyong gikaon, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang inyong gikaon makalaglag sa tawo nga gipakamatyan ni Cristo! 16Ayaw itugot nga ang giila ninyong maayo isipon nga daotan sa uban. 17Kay ang Gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kondili pagkamatarong, pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. 18Ug ang nag-alagad kang Cristo niining paagiha, gikahimut-an sa Dios ug giuyonan sa mga tawo. 19Busa paninguhaon gayod nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag ug kalinaw ug makalig-on sa usag-usa. 20Ayaw gub-a ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalan-on. Mahimong kan-on ang tanang pagkaon apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa uban sa pagpakasala. 21Maayo ang dili pagkaon ug karne o pag-inom ug bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa imong igsoon ngadto sa pagpakasala. 22Busa tipigi ang imong pagtuo bahin niining mga butanga aron ang Dios ra ug ikaw ang masayod. Bulahan ang tawo nga wala sudyai sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang giuyonan. 23Apan kon mokaon siya nga may pagduhaduha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\