ROMA 15

1Kitang mga lig-on sa pagtuo kinahanglan nga motabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang ug dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. 2Ang matag usa kanato angay hinuong magpahimuot sa atong isigkamagtutuo alang sa iyang kaayohan aron malig-on ang iyang pagtuo. 3Kay wala magpahimuot si Cristo sa iyang kaugalingon kondili, sumala sa giingon sa Kasulatan, "Ako ang nadakdakan sa mga pagbugalbugal nila kanimo." 4Kay ang tanang nahisulat sa Kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato aron makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa Kasulatan. 5Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Cristo Jesus 6aron maghiusa kamong tanan sa pagdayeg sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 7Busa, alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isigkamagtutuo ingon nga gidawat kamo ni Cristo. 8Kay si Cristo nahimong sulugoon sa mga Judio aron sa pagpakita nga matinud-anon ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga katigulangan 9ug aron daygon sa mga dili Judio ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa Kasulatan, "Busa pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Judio. Awiton ko ang mga pagdayeg alang sa imong ngalan." 10Ug miingon pa gayod ang Kasulatan, "Paglipay kamong mga dili Judio uban sa piniling katawhan sa Dios!" 11Miingon pa gayod, "Dayga ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga dili Judio. Dayga ninyo siya pag-ayo, kamong tanang katawhan!" 12Ug miingon usab si Isaias, "Moabot ang usa ka kaliwat ni Jesse; siya mobarog aron maghari sa mga dili Judio, ug mahimo siyang paglaom nila." 13Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 14Mga igsoon, nakasiguro ako nga puno kamo sa kaayo ug tanang kahibalo ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. 15Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisogon ako bahin sa pipila ka mga butang agig pahinumdom ko kaninyo: tungod sa pribilihiyo nga gihatag sa Dios kanako, 16gihimo akong sulugoon ni Cristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Judio. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa Maayong Balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Judio dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. 17Busa sa akong pagkahiusa kang Cristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. 18Dili ako mangahas sa pagsultig bisan unsa gawas lamang sa nahimo ni Cristo pinaagi kanako aron paggiya sa mga dili Judio sa pagsunod sa Dios pinaagi sa pulong ug buhat, 19sa gahom sa mga ilhanan ug mga milagro ug sa gahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang Maayong Balita mahitungod ni Cristo. 20Gitinguha ko gayod kanunay ang pagsangyaw sa Maayong Balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Cristo aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. 21Sumala sa giingon sa Kasulatan, "Makakita kadtong wala suginli mahitungod kaniya, ug makasabot kadtong wala makadungog kaniya." 22Tungod niini kadaghan ako masanta sa pag-anha kaninyo. 23- 24Apan karon nga natapos ko na ang akong buluhaton niining mga dapita, naglaom ako nga makaduaw na gayod ako kaninyo tungod kay nagtinguha gayod ako sulod sa daghang katuigan sa paghimo niini. Mohapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot, tabangi unya ako sa pag-adto sa Espanya. 25Sa pagkakaron, moadto una ako sa Jerusalem aron pagdala ug mga hinabang alang sa katawhan sa Dios didto. 26Kay gikalipay sa mga iglesia sa Macedonia ug sa Grecia ang paghatag ug hinabang sa mga magtutuo nga kabos didto sa Jerusalem. 27Ila gayod kining gusto. Gani, katungdanan gayod nila ang pagtabang sa maong mga tawo kay gipaambit man sa mga Judio sa ilang mga espirituhanong panalangin ang mga dili Judio busa ang mga dili Judio angay nga mopaambit sa ilang mga yutan-ong panalangin ngadto sa mga Judio. 28Kon mahimo ko na kini ug ikahatag ko na kanila ang mga hinabang nga giamot alang kanila, mogikan ako paingon sa Espanya ug mohapit unya ako kaninyo. 29Nasayod ako nga inig-anha ko kaninyo mapuno ako sa panalangin ni Cristo. 30Mga igsoon, tungod sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug sa gugma nga gihatag sa Espiritu, awhagon ko kamo sa pagduyog kanako sa pag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kanako. 31Pag-ampo kamo nga panalipdan ako gikan sa mga dili matinuohon didto sa Judea ug nga ang akong pag-alagad sa Jerusalem dawaton unta sa katawhan sa Dios didto. 32Ug busa kon motugot ang Dios, moanha ako kaninyo nga malipayon ug makapahulay una uban kaninyo. 33Hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa kalinaw mag-uban kaninyong tanan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\