ROMA 16

1Ipaila ko kaninyo ang atong igsoon nga si Phoebe nga nag-alagad sa iglesia sa Cencrea. 2Sa ngalan sa Ginoo, dawata siya ingon nga angay gayong buhaton sa katawhan sa Dios, ug tabangi siya sa tanan niyang gikinahanglan kay daghan siyag natabangan lakip kanako. 3Ipangomusta ako kang Priscila ug kang Aquila nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Cristo Jesus. 4Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa nagpasalamat ako kanila—ug dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat kondili ang tanang mga iglesia nga dili Judio. 5Ipangomusta usab ako sa mga magtutuo nga magtigoman sa ilang balay. Ipangomusta ako sa minahal kong higala nga si Epeneto nga maoy unang mituo kang Cristo sa lalawigan sa Asia. 6Ipangomusta ako kang Maria nga naghago pag-ayo uban kaninyo. 7Ipangomusta usab ako kang Andronico ug kang Junias nga mga kauban kong Judio nga nabilanggo uban kanako. Inila sila sa mga apostoles ug nahimong Cristohanon una pa kanako. 8Ipangomusta ako kang Ampliato, ang minahal kong higala diha sa Ginoo. 9Ipangomusta usab ako kang Urbano nga katabang nato sa pag-alagad kang Cristo ug kang Estaquis nga minahal kong higala. 10Ipangomusta usab ako kang Apeles kansang kamasinugtanon kang Cristo napamatud-an na. Ipangomusta ako sa pamilya ni Aristobulo 11ug kang Herodion nga Judio sama kanako ug sa mga Cristohanong kaigsoonan sa pamilya ni Narciso. 12Ipangomusta ako kang Trifena ug kang Trifosa nga nag-alagad sa Ginoo ug ipangomusta ako kang Persida nga dakog nahimo alang sa Ginoo. 13Ipangomusta usab ako kang Rufo, ang inilang alagad sa Ginoo ug sa iyang inahan nga nagtagad kanako sama sa iyang anak. 14Ipangomusta ako kang Asincrito, kang Flegonte, kang Hermes, kang Patrobas, kang Hermas ug sa tanang Cristohanong kaigsoonan uban kanila. 15Ipangomusta ako kang Filologo, kang Julia, kang Nereo ug sa iyang igsoong babaye, ingon man kang Olimpas ug sa tanang magtutuo nga uban kanila. 16Pagpangomustahay kamo pinaagi sa inigsoon nga halok. Nangomusta kaninyo ang tanang iglesia ni Cristo. 17Hangyoon ko kamo mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tawo nga mobahinbahin ug mosamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulon-an nga inyong nadawat. 18Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Cristo nga atong Ginoo kondili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbongan nila ang mga ubos ug salabotan pinaagi sa matahom nilang mga pulong ug pag-ulog-ulog. 19Nalipay ako tungod kaninyo kay nailhan man sa tanan ang inyong pagkabuotan. Buot ko nga magmaalam kamo sa mga maayong butang apan inosente bahin sa daotan. 20Ug unya ang Dios nga tinubdan sa pakigdait mobuntog ni Satanas pinaagi kaninyo. Mag-uban unta kaninyo ang grasya sa atong Ginoong Jesus. 21Nangomusta kaninyo si Timoteo, ang akong katabang, ingon man si Lucio, si Jason, ug si Sosipatro nga mga Judio sama kanako. 22Ako, si Tercio, ang gipasulat niini, nangomusta usab kaninyo ingon nga inyong isigkamagtutuo. 23Si Gayo, nga midawat kanako, kansang balay gihimong tigomanan sa mga magtutuo, nangomusta usab kaninyo ingon man si Erasto, ang tesorero sa siyudad ug ang atong igsoon nga si Cuarto. 25Daygon nato ang Dios! Kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo, sumala sa Maayong Balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Jesu-Cristo ug sumala sa gipadayag nga tinagoang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugayng panahon. 26Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasoran tungod sa mando sa walay kataposang Dios aron ang tanan motuo ug motuman. 27Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Jesu-Cristo hangtod sa kahangtoran! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\