ROMA 2

1Busa bisag kinsa ka pa, wala ka gayoy katarongan nga maghukom sa uban. Kay kon maghukom ka sa uban apan nagbuhat ka usab sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. 2Nasayod kita nga gipasikad sa kamatuoran ang hukom sa Dios batok sa mga tawo nga nagbuhat niining mga butanga. 3Nagtuo ka ba nga makalingkawas ka sa silot sa Dios kon gisaway nimo ang gibuhat sa uban apan mao usab diay ang imong buhat? 4O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamaluloy-on ug pagkamainantuson ug pagkamapailubon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? 5Apan gahi kag ulo! Busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa Adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. 6Kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. 7Alang niadtong mga tawo nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay kataposan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. 8Apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tawo nga naghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa daotan. 9Sakiton ug paantoson ang tanan nga nagbuhat ug daotan, una ang mga Judio ug unya ang mga dili Judio. 10Apan hatagan sa Dios ug himaya, dungog ug kalinaw ang tanang nagbuhat ug maayo, una ang mga Judio ug unya ang mga dili Judio 11kay walay pinalabi ang Dios. 12Ang tanan nga nakasala nga wala mailalom sa Balaod ni Moises laglagon apan dili pinasikad sa Balaod. Ang tanan nga nakasala nga ilalom sa Balaod hukman pinaagi sa Balaod. 13Kay dili pinaagi sa pagpamati sa Balaod nga ang mga tawo mahimong matarong atubangan sa Dios kondili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa Balaod. 14Ang mga dili Judio wala mailalom sa Balaod apan kon sa kinaugalingon nilang paningkamot magbuhat sila sa gisugo sa Balaod, kana nahimong balaod alang kanila bisan tuod wala sila mailalom sa Balaod. 15Ang ilang binuhatan nagpakita nga ang gisugo sa Balaod nasulat diha sa ilang kasingkasing. Ang ilang mga konsensya nagpakita usab nga kini tinuod sanglit ang ilang mga hunahuna usahay naglaban kanila ug usahay nagsupak kanila. 16Sumala sa Maayong Balita nga akong giwali, mao kini ang mahitabo unya niadtong Adlawa, nga ang Dios pinaagi kang Jesu-Cristo, maghukom sa tinagong mga hunahuna sa mga tawo. 17Apan ikaw nag-ingon nga ikaw Judio ug nagsalig sa Balaod ug nanghambog nga diosnon ka 18ug nasayod unsay kabubut-on sa Dios alang kanimo ug gitudloan ka unsay matarong sumala sa Balaod. 19Naniguro ka nga ikaw giya sa mga buta, kahayag sa anaa sa kangitngit, 20magtutudlo sa mga buangbuang ug sa mga walay alamag. Nasayod ka nga anaa sa Balaod ang kahupnganan sa kahibalo ug sa kamatuoran. 21Kay ikaw nagtudlo man sa uban, nganong dili mo man tudloan ang imong kaugalingon? Nagwali ka man nga gidili ang pagpangawat, mangawat ka ba diay? 22Nag-ingon ka man nga ayaw panapaw, manapaw ka ba diay? Gilikayan mo man kaha ang mga diosdios, kawatan mo ba diay ang mga templo? 23Nanghambog ka man nga nagtamod ka sa Balaod sa Dios, pakaulawan mo ba diay ang Dios pinaagi sa paglapas sa iyang balaod? 24Kay nag-ingon ang kasulatan, "Tungod kaninyong mga Judio, gipasipad-an sa dili mga Judio ang ngalan sa Dios." 25Kon tumanon mo ang Balaod, magpulos ang imong pagkatinuli apan kon lapason mo ang Balaod, maayo pa lang nga wala ka magpatuli. 26Kon ang mga dili Judio nga dili tinuli nagtuman sa gisugo sa Balaod, dili ba ang Dios mag-ila kanila nga tinuli? 27Ug kadtong mga dili tinuli apan nagtuman sa Balaod maghukom kaninyong mga nagtamod sa Balaod ug mga tinuli kay gilapas man ninyo ang Balaod. 28Kay ang matuod nga Judio dili kadtong sa panagway lamang o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. 29Ang matuod nga Judio mao ang Judio diha sa kasingkasing kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasingkasing ug buhat kini sa Espiritu sa Dios, dili sa sinulat nga Balaod. Makadawat kining tawhana ug pagdayeg gikan sa Dios, dili gikan sa mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\